Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Wybory Samorządowe 2018
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej ,umorzeniach i innych ulgach
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum ogólnokrajowe 2015r
OGŁOSZENIA
Wybory Prezydenckie 2015r
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014r
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013r
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podatki i opłaty
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2010
Oświadczenia majątkowe 2011
Oświadczenia majątkowe 2012
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o ??rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Dane
GMINA
NAZWA GMINY Gmina Solec nad Wisłą
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj.mazowieckie , pow.lipski
KOD 27-320
MIEJSCOWOŚĆ Solec nad Wisłą, ulica. Rynek 1
KONTAKT tel./fax (+48 48) 376-12-66
e-mail: gmina@solec.pl
Wójt Gminy Marek Szymczyk
tel. (48) 376-12-66
e-mail: wojt@solec.pl
Przewodniczący Rady Gminy Szczerba Tadeusz tel. (48) 376-12-66
e-mail: gmina@solec.pl
Sekretarz Gminy Wiesław Cieślak

tel. (48) 376-12-66
e-mail: w.cieslak@solec.pl e-mail: sekretarz.s@solec.pl
Skarbnik Gminy Sikorska Ewa
tel. ( 48 ) 376-12-66
e-mail: finanse@solec.pl

 

 

   Sesja Rady Gminy Online

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2018-11-27 00:52:28, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Teske Marcin
wersja do druku