Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Wykaz działek do sprzedaży (Solcec nad Wisłą)

wykaz działek do sprzedaży.PDF

 wykaz działek do sprzedaży.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 14:06:48 Informację zaktualizowano 2011-10-13 14:19:53, wprowadzający: Halina Majcher
Co mnie czeka jako mieszkańca Szanowny
mieszkańcu ! W dniu 1 stycznia 2012 roku
weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego
dnia Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
polegającego na przejęciu odpowiedzialności
przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat
dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Do 30 czerwca 2013 r. możesz
zachować dotychczasową umowę na odbieranie
odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do
Gminy. Należy jednak przekazać do Urzędu Gminy
w terminie do 30 X. 2012 r. informację O
dotychczasowym sposobie pozbywania się odpadów
oraz kopię umowy z przedsiębiorca odbierającym
odpady komunalne . Informację należy składać
w pokoju Nr 12. Jak będzie działał system
gminny ! - Gmina ustali stawkę i sposób
naliczenia opłaty za odbieranie odpadów, a
także tryb, sposób i częstotliwość jej
wnoszenia, - oczekuj informacji ze strony
urzędu Gminy. - Stawka opłaty będzie
zależała od : liczby mieszkańców lub od
powierzchni nieruchomości lub od ilości
zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla
gospodarstwa domowego – gmina wybierze
jeden z pośród tych wskaźników i
poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty. -
Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w
przetargu odbierze odpady zmieszane i
selektywnie zebrane od mieszkańców. - Gmina
będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego. - Powstaną punkty selektywnego
zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy
będą mogli oddać zebrane odpady. Gmina
poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów,
godzinach ich działania oraz jakie odpady
możesz do nich przynosić.
 I N F O R M A C J odpady.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 12:46:48, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaza działek przeznaczonych do wydzierżawienia
(Sadkowice)

wykaz działek do wydzierżawienia.PDF

 wykaz działek do wydzierżawienia.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 14:08:19, wprowadzający: Halina Majcher
Co mnie czeka jako mieszkańca Szanowny
mieszkańcu ! W dniu 1 stycznia 2012 roku
weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego
dnia Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
polegającego na przejęciu odpowiedzialności
przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat
dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Do 30 czerwca 2013 r. możesz
zachować dotychczasową umowę na odbieranie
odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do
Gminy. Należy jednak przekazać do Urzędu Gminy
w terminie do 30 X. 2012 r. informację O
dotychczasowym sposobie pozbywania się odpadów
oraz kopię umowy z przedsiębiorca odbierającym
odpady komunalne . Informację należy składać
w pokoju Nr 12. Jak będzie działał system
gminny ! - Gmina ustali stawkę i sposób
naliczenia opłaty za odbieranie odpadów, a
także tryb, sposób i częstotliwość jej
wnoszenia, - oczekuj informacji ze strony
urzędu Gminy. - Stawka opłaty będzie
zależała od : liczby mieszkańców lub od
powierzchni nieruchomości lub od ilości
zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla
gospodarstwa domowego – gmina wybierze
jeden z pośród tych wskaźników i
poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty. -
Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w
przetargu odbierze odpady zmieszane i
selektywnie zebrane od mieszkańców. - Gmina
będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego. - Powstaną punkty selektywnego
zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy
będą mogli oddać zebrane odpady. Gmina
poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów,
godzinach ich działania oraz jakie odpady
możesz do nich przynosić.
 I N F O R M A C J A.gospodarki odpadami.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 12:43:21, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz lokali gminnych przeznaczonych do wynajęcia

wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 10:51:46 Informację zaktualizowano 2012-05-15 10:57:33, wprowadzający: Marcin Teske
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 oferta_2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-05 14:42:07, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH - kultura i sztuka
 konkurs ofert - kultura i sztuka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 14:05:09, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH - na rzecz osob niepelnosprawnych
 konkurs ofert - osoby niepelnosprawne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 14:06:55, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH - ochrona i promocja zdrowia
 konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 14:07:50, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH - tutystyka i krajoznawstwo
 konkurs ofert w zakesie turystyki i krajoznawstwa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 14:08:29 Informację zaktualizowano 2013-04-05 10:41:08, wprowadzający: Marcin Teske
wzor oferty do pobrania
 oferta na realizacje zadan publicznych.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 14:09:36, wprowadzający: Marcin Teske
Rozstrzygnięcie ofert
 ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-30 10:29:40 Informację zaktualizowano 2013-04-30 13:15:45, wprowadzający: Marcin Teske
opinia do projektu programu współpracy z OP
 opinie do projektu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-28 11:02:25, wprowadzający: Marcin Teske
zarządzenie - projekt programu współpracy z OP
 zarządzenie 2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-10-28 11:03:38, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych
 konkurs ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 15:21:52, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY
DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA TERENIE
GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2014
 konkurs ofert - kultura 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 15:04:54 Informację zaktualizowano 2014-04-25 12:14:04, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W
2014 R
 konkurs ofert - ochrona zdrowia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 15:06:17, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA NA
TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2014
 konkurs ofert - turystyka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 15:07:46 Informację zaktualizowano 2014-04-25 09:55:04, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2014 R
 konkurs ofert niepelnosprawni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 15:08:51, wprowadzający: Marcin Teske
wzor oferty na realizacje zadan publicznych
 wzor oferty na realizacje zadania publicznego.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 15:16:16, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie - wybór ofert
 wybor ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 04:40:05, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W
2014 R. 2
 konkurs.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 11:57:58, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i
Inspektoracie Oświaty Samorządowej w Solcu nad
Wisłą
 ogloszenie o naborze na stanowisko.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 09:05:16, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie nr 54/W/14 Komisarza Wyborczego w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Gminy Solec nad Wisłą
 Postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:45:08, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku