bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015rSesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad WisłąLXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z 27.07.2023 strona główna 
Uchwała Nr XIX/100/2012
 uchwala 100.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:39:30 | Data modyfikacji: 2012-03-08 11:09:19.
Uchwała Nr. XIX/101/2012 w sprawie przystąpienia
do opracowania Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbestu
 uchwala101.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:40:26.
Uchwała Nr. XIX/102/2012 w sprawie likwidacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu
Dalszym oraz Oddziału Przedszkolnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu
 uchwala102.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:43:41.
Uchwała Nr. XIX/103/2012 w sprawie: wyrażenia
zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości
wraz z wyposażeniem Stowarzyszeniu
„Przyjaciół Szkoły w Przedmieściu
Dalszym”.
 uchwala103.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:45:17.
Uchwała Nr. XIX/104/2012 w sprawie zmiany w
budżecie na 2012r
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:45:48.
Uchwała Nr. XIX/105/2012 w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Solec nad Wisłą,.
 uchwala.105.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:46:21 | Data modyfikacji: 2012-04-11 08:09:10.
chwała Nr XX/106/2012 w sprawie zmiany uchwały
XVI/80/2011 Rady Gmin solec nad Wisłą z 29
listopada 2011r w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości
 uchwala 106.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:50:45.
Uchwała Nr XX/107/2012 w sprawie zmiany w
budżecie na 2012r
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:53:33.
chwała Nr XX/108/2012 w sprawie wystąpienia do
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Warszawie o przeprowadzenie regulacji koryta rzeki
Krępianki
 uchwala 108.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:57:33.
Uchwała Nr XX/109/2012 w sprawie przyjęcia
Regulaminu Konkursu na Estetyczną Posesię i
Najładnieszy Balkon
 uchwala 109.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 11:01:34.
Uchwała Nr XX/110/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości
 uchwala 110.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 11:04:08.
Uchwała Nr XXI/111/2012 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012r
 uchwala 111.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:02:46.
Uchwała Nr XXI/112/2012 w sprawie powołania
Skarbnika Gminy
 uchwała 112.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:04:15.
Uchwała Nr XXI/113/2012 w sprawie Funduszu
Sołeckiego na rok budżetowy
 uchwala113.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:05:09.
Uchwała Nr XXI/114/2012 w sprawie zmian w
budżecie na 2012r
 uchwala114.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:06:39.
Uchwała Nr XXI/115/2012 Uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2012-2017
 zmiany WPF 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:10:46 | Data modyfikacji: 2012-10-01 09:57:48.
Uchwała Nr XXI/116/2012 w sprawie obniżenia
stawki wywoławczej nieruchomośći położonych w
Solcu nad Wisłą
 uchwala116.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:11:30.
Uchwała Nr XXI/117/2012 w sprawie opłaty
targowej
 uchwala117.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:12:31.
Uchwała Nr XXI/118/2012 w sprawie przedmiotowego
zwolnienia podatkowego
 uchwala118.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:13:12.
Uchwała Nr XXII/119/2012 w sprawie zatwierdzenia
Programu Zrównoważoneg Rozwju Turystyki w Gminie
Solec nad Wisłą
 uchwala XII 119.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-05-14 12:49:24 | Data modyfikacji: 2012-05-14 12:53:48.
Uchwała Nr XXII/120/2012 w sprawie zmian w
Budżeci na rok 2012
 uchwala XII 120.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-05-14 12:52:01 | Data modyfikacji: 2012-06-12 14:28:56.
Uchwała Nr XXIII/121/2012 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
 uchwala121.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-06-12 14:30:21.
Uchwała Nr XXIII/122/2012 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2011
 uchwala122.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-06-12 14:31:17.
Uchwała Nr XXIV/127/2012 w sprawie uchylenia
Uchwały NrXXIII/122/2012 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2011.
 Uchwala Nr 127.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:23:42.
Uchwała Nr XXIV/128/2012 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2011 na wniosek Komisji
Rewizyjnej
 Uchwala Nr 128.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:25:59.
Uchwała Nr XXIV/129/2012 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 269938zł
 Uchwala Nr 129.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:27:30.
Uchwała Nr XXIV/130/2012 zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na
lata 2012-2017
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:37:00.
Uchwała Nr XXIV/131/2012 w sprawie zmiany w
budżecie na rok 2012
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:42:39.
Uchwała Nr XXIV/132/2012 w sprawie ustalnia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania
dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i
niepubliczne oddziały przedszkolne w
niepublicznych szkołach podstawowych na terenie
Gminy Solec nad Wisłą
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:53:41.
Uchwała Nr XXIV/133/2012 w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej nieruchomości położonych w
Solcu nad Wisłą
 Uchwala Nr 133.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:55:40.
Uchwała Nr XXIV/134/2012 w sprawie wezwania do
usunięcia naruszenia prawa złożonego przez
Panią Monikę Gozdur
 Uchwala Nr 134.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 15:02:27.
Uchwała Nr XXV/135/2012 w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 269 938
zł.
 uchwala 135.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:46:31.
Uchwała Nr XV/206/2012 w sprawie orzeczenie o
nieważności uchwały NR.XXIX\129\2012 Rady Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 29.06.2012 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewóckiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w kwocie 269,938 zł
 uchwala 15.206.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:38:27 | Data modyfikacji: 2012-08-29 11:01:07.
Uchwała Nr XV/207/2012 w sprawie orzeczenia o
niewarzności uchwały Rady Gminy Solec nad
Wisłą Nr.XXIV/130/2012. z dnia 29.06.2012r w
sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finasowej
Gminy Solec na lata 2012-2022
 uchwala 15.207.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:41:34 | Data modyfikacji: 2012-08-29 10:54:35.
Uchwała Nr XV/208/2012 dotycząca wszczęcia
postępowania nadzorczego w sprawie uznania za
nieważną w części uchwały Rady Gminy w solcu
nr.XXIV/131/2012 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie
zmiany w budzecie na 2012r
 uchwala 15.208.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:41:56 | Data modyfikacji: 2012-08-29 10:53:00.
Uchwała Nr XV/2010/2012 w sprawie orzeczenia
nieważności uchwały Rady Gminy w Solcu
Nr.XXIV/132/2012/ z dnia 29 czerwca 2012r w
sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji
orza trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły
podstawowe i niepubliczne odziały przedczkolne w
niepublicznych szkołach podstawowych na terenie
Gminy Solec
 uchwala 15.210.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:42:32 | Data modyfikacji: 2012-08-29 10:51:47.
Uchwała Nr XXV/135/2012 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 269 938
zł.
 uchwala 135a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:05:44.
Uchwała Nr XXV/136/2012 w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2012-2017
 uchwala 136.o.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:06:10.
Uchwała Nr XXV/137/2012 w sprawie w sprawie zmian
w budżecie na rok 2012
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:09:32.
Uchwała Nr XXV/138/2012 w sprawie przystąpienia
realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu
systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
pn,,Aktywizacja zawodowa moją szasą''na lata
2012-2014
 uchwala 138d.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:10:31.
Uchwała Nr XXV/138/2012 w sprawie przystąpienia
realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu
systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
pn,,Aktywizacja zawodowa moją szasą''na lata
2012-2014
 uchwala 139e.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:11:21.
Uchwała Nr XXVI/140/2012 w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej nieruchomości położonej w
Słuszczynie - działki nr 406/5
 uchwala -140.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:21:01.
Uchwała Nr XXVI/141/2012 w sprawie przylecia
Programu Ochrony Środowiska Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2012-2014
 uchwala- 141.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:22:06.
Uchwała Nr XXVI/141/2012 Programu Ochrony
Środowiska Gminy Solec nad Wisłą na lata
2012-2014 załocznik
 program ochrony srodowiska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:23:46.
Uchwała Nr XXVI/142/2012 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2012
 uchwala- 142.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:25:02.
Uchwała Nr XXVI/143/2012 w sprawie zaciągnięcia
kredytu konsolidacyjnego
 uchwala- 143.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:25:49.
Uchwała Nr XXVI/144/2012 w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finaowej
Gminy na Lata 2012-2022
 Uchwala.144.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:29:02 | Data modyfikacji: 2012-10-16 10:25:07.
Uchwała Nr XXVI/145/2012 w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozlczenia dotacji oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania
dotacji przez niepublicznych szkołach
podstawowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwala .145.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:31:07 | Data modyfikacji: 2012-10-16 10:21:45.
Uchwała Nr XXVII/146/2012 w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finasowej Gminy na lata 2012-2027
 Uchwala 146.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 12:55:10.
Uchwała Nr XXVII/147/2012 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2012
 Uchwala 147 2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 12:56:22.
Uchwała Nr XXVII/148/2012 w sprawie przekazania
nieodpłatnie w użyczenie nieruchomości na
rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Powiśla
,,KOŁOWRÓT" z siedzibą w Pawłowicach
 Uchwala 148.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 12:57:14.
Uchwała Nr XXVIII/149/2012 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwala 149.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:02:50.
Uchwała Nr XXVIII/150/2012 w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Solec nad Wisłą
 uchwala 150.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:04:08.
Uchwała Nr XXVIII/151/2012 w sprawie określenia
wymagań ,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk
zwłok zwierzęcych i ich części , spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.
 uchwala 151.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:05:59.
Uchwała Nr XXVIII/152/2012 w sprawie nadania
Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Solcu nad
Wisłą
 uchwala 152.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:06:56.
Uchwała Nr XXVIII/153/2012 w sprawie nadania
Statutu Gminnej Biblotece Publicznej w Solcu nad
Wisłą
 uchwala 153.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:07:31.
Uchwała Nr XXVIII/154/2012 w sprawie zmiany w
budżecie na 2012r
 uchwala 154.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-12 14:23:54.
Uchwała Nr XXVIII/155/2012 w obniżenia ceny
wywoławczej nieruchomości położonych w Solcu
nad Wisłą
 uchwala 155.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-12 14:27:07.
Uchwała Nr XXIX/156/2012 w sprawie przyjęcia ,,
Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013"
 uchwala-156.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:08:26.
Uchwała Nr XXIX/157/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomości
położonej w sadkowicach oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 580.
 uchwala-157.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:11:38.
Uchwała Nr XXIX/158/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
położonej w Solcu nad Wisłą oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 3099/1
 uchwala-158.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:15:15 | Data modyfikacji: 2012-11-08 13:21:01.
Uchwała Nr XXIX/159/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomości
położonej w Glinie oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 193
 uchwala-159.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:18:55 | Data modyfikacji: 2012-11-08 13:21:33.
Uchwała Nr XXIX/160/2012 w sprawie wyrazenia
zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomosci
położonej w Dziurkowie oznaczonej w ewidencji
gruntów nr.938
 uchwala-160.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:26:37.
Uchwała Nr XXIX/161/2012 w spraie Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Solec nad Wisłą.
 uchwala-161.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:11:54.
Uchwała Nr XXIX/162/2012 w sprawie w zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala162.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:21:53.
Uchwała Nr XXIX/163/2012 w sprawie uchwalenia
wieloletnireg programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Solec nad Wisłą na
lata 2012-2016
 uchwala163.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:17:36.
Uchwała Nr XXIX/164/2012 w sprawie podziału
Gminy Solec nad Wisłą na okregi wyborcze oraz
ustalenie ich granic numerów i lczby radnych
wybieranych w kazdym okręgu.
 uchwala164.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:37:01.
Uchwała Nr XXIX/165/2012 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego
Funduszu ochronySrodowiska i gospodarki Wodnej w
Warszawie w Kwocie 269 938 zł
 uchwala165.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:43:34 | Data modyfikacji: 2012-11-09 11:49:04.
Uchwała Nr XXIX/166/2012 Zmieniająca uchwałę w
sprawie wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na
Lata 2012-2027
 uchwala166.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:53:58.
Uchwała Nr XXIX/167/2012 w sprawie zmiany w
budzecie na rok 2012r
 uchwala167.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:56:03.
Uchwała Nr XXIX/168/2012 w sprawie zmian w
Statucie Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala168.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:58:02 | Data modyfikacji: 2012-11-09 11:59:25.
Uchwała Nr XXX/169/2012 w sprawie Przyjęcja
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Solec nad Wisłą

REGULAMIN do 169.pdf

 169.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:26:56.
Uchwała Nr XXX/170/2012 w sprawie obniżenja
średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla
ustalenia podatku rolnego
 170.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:39:20.
Uchwała Nr XXX/171/2012 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2013 dla
celów podatku leśnego
 171.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:16:03.
Uchwała Nr XXX/172/2012 w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości
 172.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:22:42 | Data modyfikacji: 2012-11-27 10:34:28.
Uchwała Nr XXX/173/2012 w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od srodków
transportowych
 173.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:37:17.
Uchwała Nr XXX/174/2012 w sprawie opłaty
targowej
 174.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:41:37.
Uchwała Nr XXX/175/2012 w sprawie zmiany w
satucie Gminy Solec nad Wisłą
 175.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:43:30.
Uchwała Nr XXX/176/2012 w sprawie przyjęcia
aneksu do Regulaminu Konkursu na Estetyczną
Posesję i Najładnjeszy Balkon
 176.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:53:06.
Uchwała Nr XXX/177/2012 w sprawie zmiany w
buzecie na rok 2012r
 177.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 11:00:08.
Uchwała Nr XXX/178/2012 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na
raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadajacych gminie
Solec nad Wisłą,oraz wskazania organu do tego
uprawnionego.
 178.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 11:10:42.
Uchwała Nr XXX/179/2012 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej Zeborzynie PIerwszym
nuew .773
 179.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 11:30:49.
Uchwała Nr XXX/180/2012 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Zęborzynie Pierwszym
nu.ew 561
 180.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 11:45:08.
Uchwała Nr Ra,475.2012 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dn. 12.12.2012
 Uchwała Nr Ra.475.2012 z dnia 12 grudnia 2012r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-18 14:35:26.
Uchwała Nr Ra,476.2012 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dn. 12.12.2012
 Uchwała Nr Ra.476.2012 z dnia 12 grudnia 2012r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-18 14:39:01.
Uchwała Nr XXXI/181/2012 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2012
 uchwala181.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:49:55.
Uchwała Nr XXXI/182/2012 w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg w spłacie należności o charakterze
cywilnoprawnym oraz określenia warunków
dopuszczalności pomocy publiczne
 uchwala182.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:50:25.
Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie terminu ,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 uchwala183.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:50:45.
chwała Nr XXXII/184/2012 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i
miejsca składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości położonych w granicach obszaru
Gminy Solec nad Wisłą.
 uchwala184.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:51:13.
Uchwała Nr XXXII/185/2012 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
 uchwala185.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:51:43.
Uchwała Nr XXXII/186/2012 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 uchwala186.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:52:45.
Uchwała Nr XXXII/187/2012 w sprawie wprowadzenia
zmian w statucie Zakładu Usług Komunalnych w
Solcu nad Wisłą , zatwierdzonego dnia 28 grudnia
2010 roku, Uchwala Nr 1Y718/2010.
 uchwala187.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:53:26.
Uchwała Nr XXXII/188/2012 w sprawie zmiany
uchwały nr XXX/172/2012 Rady Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 uchwala188.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:53:52.
Uchwały Uchwała Nr XXXII/192/2012 w sprawie
zasad najmu lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Solec nad Wisłą na czas
nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata oraz h> przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do J lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
uchwala192.pdf Uchwała Nr XXXII/191/2012 w
sprawie zmian w budżecie na rok 2012 .
uchwala191.pdf Uchwała Nr XXXII/190/2012 w
sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w
Kępie Piotrowińskiej uchwala190.pdf Uchwała
Nr XXXII/189/2012 w sprawie: podwyższenia
wysokości składki członkowskiej w 2012 roku dla
Gminy Solec nad Wisłą w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
 uchwala189.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:54:12.
Uchwała Nr XXXII/190/2012 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kępie
Piotrowińskiej
 uchwala190.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:54:38.
Uchwała Nr XXXII/191/2012 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2012 .
 uchwala191.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:55:17.
Uchwała Nr XXXII/192/2012 w sprawie zasad najmu
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
Solec nad Wisłą na czas nieoznaczony, na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz h> przypadku,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do J lat
strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ten sam lokal.
 uchwala192.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:55:49.
Uchwała Nr XXXIII193/2012 Budżetowa na rok 2013
 uchwala 193.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:22:31.
Uchwała Nr XXXIII194/2012 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala 194.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:22:58.
Uchwała Nr XXXIII195/2012 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na 2013r
 uchwala 195.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:23:36.
Uchwała Nr XXXIII196/2012 Zmieniająca uchwałe
w sprawie : określenia regulaminu wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 uchwala 196.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:24:00.
Uchwała Nr XXXIII197/2012 w sprawie zmian w
budzecie na rok 2012
 uchwala 197.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:24:24.

Zobacz:
   2011r
   2012r
   2013r
   2014r
   Uchwały Rady VII Kadencja 2014r
   Sesja Rady V z 27.02.2015r
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady I z 21.11.2018r
   Sesja Rady II z 30.11.2018r
   Sesja Rady III z 18.12.2018r
   Sesja Rady IV z 28.12.2018r
   Sesja Rady V z 29.1.2019r
   Sesja Rady VI z 26.2.2019r
   Sesja Rady VII z 26.3.2019r
    Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
    Sesja Rady IX z 28.5.2019r
    Sesja Rady X 28.06.2019r.
   Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
   Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
   Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
   Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
   Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
   Sesja XVII z 26.11.2019 r.
   Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
   Sesja Rady VI z 24.02.2015r
   Sesja Rady VII z 31.03.2015r
    Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
    Sesja Rady IX z 26.05.2015r
   Sesja Rady X z 23.06.2015r
   Sesja Rady XI z 07.07.2015r
   Sesja Rady XII z 26.08.2015r
   Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
   Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
   Sesja Rady XV z 01.12.2015r
   Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
   Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
   Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
    Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
    Sesja Rady XX z 08.03.2016r
   Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
   Sesja Rady XXII 30.03.2016r
   Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
   Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
   Sesja Rady XXV 16.06.2016r
   Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
   Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
    Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
    Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
    Sesja Rady XXX 29.11.2016r
    Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
    Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
    Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
    Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
    Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
    Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
   Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
    Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
    Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
   Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
    Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
   Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r.
   XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r.
   XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r.
   XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r.
   XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r.
   XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 02.06.2021 r.
   XL Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   L Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVI Seja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r.
   LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 lipca 2023 r.
   LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2023 r.
   LXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2023 r.
   LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 24 października 2023 r.
   LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2023 r.
   LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2023 r.
   LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dniu 28 grudnia 2023 r.
   LXXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2024 r.
   Sesja LXXXI Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 lutego 2024 r.
   LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 marca 2024 r.
   LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2024 r.
   LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2024 r.
   I Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 7 maja 2024 r.
Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:24:24
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl