bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe > 2017 rok strona główna 
Budowa sieci wodociągowej Podemłynie w
miejscowości Solec nad Wisłą

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Formularz ofertowy

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-12 13:43:20 | Data modyfikacji: 2018-02-13 15:28:13.
Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach
projektu: Aktywni uczniowie w gminie Solec

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 20-02-2017 r.

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:15:36 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:28:14.
Plan zamówień publicznych na 2017 rok dla gminy
Solec nad Wisłą

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:54:30 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:27:53.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Mikołaja Kopernika oraz działach nr ewid. 2931,
2928, 2905/15 w Solcu nad Wisłą.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 – formularz ofertowy

zał. nr 2 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

zał. nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych

zał. nr 5 - wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

zał. nr 6 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 7 - wzór umowy

Projekt budowlany, przedmiar robót

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05-04-2017 r.

Uzgodnienia, warunki techniczne

Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11-04-2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-03-29 14:08:52 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:27:27.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Solec
nad Wisłą – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót dla cz. I - przebudowa drogi 190623W w Słuszczynie

Przedmiar robót dla cz. II - przebudowa drogi 190647W w Zemborzynie Pierwszym

Przedmiar robót dla cz. III - przebudowa ulicy Amernia w Solcu nad Wisłą

Przedmiar robót dla cz. IV - przebudowa drogi gminnej nr 3099/2 w Solcu nad Wisłą

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-07 12:01:23 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:55:06.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Solec
nad Wisłą – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót dla cz. I - Remont drogi nr ewid. 45 w Pawłowicach

Przedmiar robót dla cz. II - Przebudowa drogi nr 190619W w Przedmieściu Dalszym

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:36:26 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:54:29.
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku
intensywnych opadów deszczu w Gminie Solec nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót dla części I - Remont drogi gminnej na działce ewid. nr 2302/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+390 o długości 0,390 km

Przedmiar robót dla części II - Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km 0+298 o długości 0,298 km

Przedmiar robót dla części III - Remont drogi gminnej na działce ewid. nr 215 w miejscowości Glina na odcinku od km 0+000 do km 0+300 o długości 0,30 km

Wyjaśnienie treści SIWZ (równoważność)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w części

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-11-06 14:24:09 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:53:57.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Formularz oświadczenia dotyczęcego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Formularz wykazu wykonanych usług

Formularz wykazu wyposażenia zakładu

Projekt umowy

Odpowiedź na wniosek w zakresie modyfikacji/wyjaśnienia SIWZ

Modyfikacja SIWZ z dnia 23-11-2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-11-17 12:45:36 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:53:24.
Dowóz dzieci do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami wymaganymi do złożenia oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:34:58 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:52:38.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Burmistrz .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .   Oświadczenia majątkowe 2015r .  Oświadczenia majątkowe 2016r  .   Oświadczenia majątkowe 2018r  .  Oświadczenia majątkowe 2017r  .  Oświadczenia majątkowe 2019r  .  Oświadczenia majątkowe 2020r  .  Oświadczenia majątkowe 2021r  .  Oświadczenia majątkowe 2022r  .  - Oświadczenia majątkowe radni .   Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Osoby wydający decyzje administracyjne .   Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenie majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek .   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy .   Oświadczenia majątkowe 2018-23 .  Oświadczenia majątkowe 2022 .  Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023 .  Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023 .  Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023 .  Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022 .  Oświadczenia majątkowe 2024 . 
Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:34:58
Data modyfikacji: 2018-02-05 11:52:38
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl