bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
strona główna 

Zgromadzenia publiczne

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631)

 

Postępowanie zwykłe:
Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:
Nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ miasta i Gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą , ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wymagane dokumenty:
- zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
- pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
- zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Rozpoznanie następuje bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
(Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Ponadto organ gminy niezwłocznie informuje Komendanta Powiatowego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia).
W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia (art. 14 ustawy) organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.
Tryb odwoławczy:
Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tą decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ona natychmiastowemu wydaniu.
Miejsce składania dokumentów:


Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą
27-320 Solec nad Wisłą  ul.Rynek 1
(Punkt obsługi)
tel: 783-627-100  

tel: 781-054-500

e:mail: gmina@solec.pl


Dodatkowe informacje:
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.
Przewodniczącym zgromadzenia jest:
- organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.
- osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.
Organizator oraz przewodniczący zgromadzenia obowiązani są do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.
Jeżeli wniesiono zawiadomienie o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność zgłaszania zawiadomień.

 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:


Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:
Nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Zgodnie z art. 21 i 22 ustawy: „W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zawiadamia o nim Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Organizator przekazuje zawiadomienie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, podając:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim;
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Z ustawy „Prawo o zgromadzeniach” wynika ponadto, że można gromadzić się spontanicznie oraz cyklicznie.
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Zgromadzenie to, nie jest objęte obowiązkiem zgłaszania go do organu gminy. Może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji (art. 28 ust. 1 ustawy określa sytuacje, w których tego rodzaju zgromadzenie może być rozwiązane)
Zgromadzenia cykliczne: Jeżeli zgromadzenia mają być organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. Organizator składa wniosek nie później niż na 7 dni przed planowaną data pierwszego z cyklu zgromadzeń.
Jeżeli wojewoda wydał decyzję na zorganizowanie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy w ciągu 24 godzin od otrzymania od wojewody w/w informacji wydaje decyzję zakazującą zgromadzenia.
Przepisów ustawy: „Prawo o zgromadzeniach” nie stosuje się do zgromadzeń:
- organizowanych przez organy władzy publicznej
- odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym ..docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:23:47 | Data modyfikacji: 2021-05-06 13:29:08.
Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:23:47
Data modyfikacji: 2021-05-06 13:29:08
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl