bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe > 2014 rok strona główna 
Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Solcu nad Wisłą
w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

Uwaga! Wprowadzono zmiany w zapytaniu o cenę. Zmiany dotyczą terminu wykonania zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert. Proszę o zapoznanie się z dokumentami "zapytanie o cenę po zmianach" oraz "formularz ofertowy po zmianach" i złożenie oferty na zaktualizowanym formularzu ofertowym

zapytanie o cenę po zmianach

formularz ofertowy po zmianach

projekt architektoniczno-budowlany

przedmiar robót

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt - rysunek nr 1

projekt - rysunek nr 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:56:49 | Data modyfikacji: 2018-01-31 08:59:51.
Usługi edukacyjne w ramach projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe-Moja przyszłość”
współfinanso-wanego przez Unię Europejską

zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - formularz ofertowy

zał. nr 2 - oświadczenie o niekaralności

zał. nr 3 - oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych

zał. nr 4 - oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-09-16 14:50:43 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:01:31.
Dostawa opału na sezon grzewczy 2014/2015

zapytanie o cenę

zał. nr 1 - formularz ofertowy

zał nr 2 - wykaz wykonanych dostaw

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:47:50 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:00:48.
Zakup materiałów edukacyjnych oraz sprzętu
niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w
ramach projektu „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe-Moja
przyszłość” współfinansowanego przez Unię
Europejską

Zapytanie o cenę

Opis przedmiotu zamówienia - wykaz materiałów edukacyjnych i sprzętu

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-28 10:20:15 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:02:01.
Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w
Pawłowicach w ramach projektu „Wesołe
przedszkolaki” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

Zapytanie o cenę

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy

odpowiedż na zapytanie Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-11-17 16:19:27 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:02:52.
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie
300.000,00 zł (słownie trzysta tysięcy
złotych) z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
na 2014 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Uwaga!  


Wprowadzono zmianę w treści SIWZ - harmonogram spłat kredytu, prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. "zmiana w treści SIWZ z dnia 04.12.2014 r. "

zapytanie o cenę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

uchwała o zaciągnięciu kredytu

opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2027

sprawozdania za 2013 r..pdf

bilans za 2013 r.

sprawozdania za 2014 r..pdf

opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013.pdf

sprawozdania za 2012 r..pdf

bilans za 2012 r..pdf

opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.pdf

zaświadczenia - Urząd Skarbowy i ZUS

zmiana w treści SIWZ z dnia 04.12.2014 r.

Wyjaśnienia SIWZ

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-02 13:59:18 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:03:21.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Burmistrz .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .   Oświadczenia majątkowe 2015r .  Oświadczenia majątkowe 2016r  .   Oświadczenia majątkowe 2018r  .  Oświadczenia majątkowe 2017r  .  Oświadczenia majątkowe 2019r  .  Oświadczenia majątkowe 2020r  .  Oświadczenia majątkowe 2021r  .  Oświadczenia majątkowe 2022r  .  - Oświadczenia majątkowe radni .   Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Osoby wydający decyzje administracyjne .   Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenie majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek .   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy .   Oświadczenia majątkowe 2018-23 .  Oświadczenia majątkowe 2022 .  Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023 .  Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023 .  Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023 .  Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022 .  Oświadczenia majątkowe 2024 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-02 13:59:18
Data modyfikacji: 2018-01-31 09:03:21
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl