Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej strona główna 

Budżet
Uchwała nr VI/30/03

Rady Gminy w Solcu n/Wisłą

z dnia 28 marca 2003 r.


W sprawie uchwalenia budżetu gminy Solec n/Wisłą na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 112 ust.2, 124 i 128 ust.2 pkt 1, 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych
(tekst jednolity w Dz.U. nr 15 z 2003 roku, poz. 148) uchwala się, co następuje.

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 7.141.718 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 8.000.491 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetowy, stanowiący różnicę między kwotą planowanych
wydatków a kwotą planowanych dochodów wynosi 858.773 złote,
2. Planuje się pokryć spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w
wysokości 307.121 złotych dochodami własnymi,
3. Źródłem sfinansowania deficytu będą :
- wolne środki z 2002 roku w wysokości 87.602 złote,
- kredyt bankowy w wysokości 1.078.292 złote,
4. Prognozuje się kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego zgod-
nie z załącznikiem nr 3 do uchwały.


§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
68.000 złotych.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki związane z jego realizacją zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 441.112 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się jednostkowe stawki kalkulacyjne dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budże-
towym 2003,
2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-29 11:23:20 Informację zaktualizowano 2003-08-29 11:25:17, wprowadzający: Halina Majcher, autor: Ryszard Brzóska
dochody budżetu Gminy na 2003 rok

 dochody Gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-29 11:35:41 Informację zaktualizowano 2003-08-29 11:36:24, wprowadzający: Halina Majcher, autor: Ryszard Brzóska
Wydatki budżetu Gnminy na 2003 rok
 wydatki Gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-29 11:41:12 Informację zaktualizowano 2003-08-29 11:41:36, wprowadzający: Halina Majcher, autor: Ryszard Brzóska
Zadania zlecone na 2003 rok
 zadania zlecone na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-29 11:45:06 Informację zaktualizowano 2003-08-29 11:45:28, wprowadzający: Halina Majcher, autor: Ryszard Brzóska
wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok
 zadania inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2003-08-29 11:53:38 Informację zaktualizowano 2003-09-01 15:06:56, wprowadzający: Halina Majcher, autor: Ryszard Brzóska
Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego na 2003
rok
 ZUKR - przychody i wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-08-29 11:57:49 Informację zaktualizowano 2003-08-29 11:58:11, wprowadzający: Halina Majcher, autor: Ryszard Brzóska
Prognoza długu na 2003 rok
 Prognoza długu Gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-29 12:02:28 Informację zaktualizowano 2003-08-29 12:02:55, wprowadzający: Halina Majcher, autor: Ryszard Brzóska
Fundusz Ochrony Środowiska na 2003 rok
 FOŚ na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-29 12:06:54 Informację zaktualizowano 2003-08-29 12:07:14, wprowadzający: Halina Majcher, autor: Ryszard Brzóska
dochody 2005
 dochody 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 12:40:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher, autor: Ryszard Brzóska
inwestycje 2005
 inwestycje 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 12:41:09, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher, autor: Ryszard Brzóska
Uchwała budżetowa 2005
 Uchwala budzetowa 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 12:45:11, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher, autor: Ryszard Brzóska
wydatki 2005
 wydatki 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 12:46:18, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher, autor: Ryszard Brzóska
prognoza kwoty długu 2005 2009
 prognoza kwoty dlugu 2005 2009
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 12:55:49 Informację zaktualizowano 2005-06-16 12:59:27, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher, autor: Ryszard Brzóska
Sprawozdanie Roczne z Wykonania Budżetu za
2017r.
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-11 14:14:30, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku