GMINA
NAZWA GMINY Gmina Solec nad Wisłą
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj.mazowieckie , pow.lipski
KOD 27-320
MIEJSCOWOŚĆ Solec nad Wisłą, ulica. Rynek 1
KONTAKT tel./fax (+48 48) 376-12-66
e-mail: gmina@solec.pl
Wójt Gminy Marek Szymczyk
tel. (48) 376-12-66
e-mail: wojt@solec.pl
Przewodniczący Rady Gminy Szczerba Tadeusz tel. (48) 376-12-66
e-mail: gmina@solec.pl
Sekretarz Gminy Wiesław Cieślak

tel. (48) 376-12-66
e-mail: w.cieslak@solec.pl e-mail: sekretarz.s@solec.pl
Skarbnik Gminy Sikorska Ewa
tel. ( 48 ) 376-12-66
e-mail: finanse@solec.pl

 

 

   Sesja Rady Gminy Online

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Teske Marcin | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2018-11-27 00:52:28.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2018-11-27 00:52:28
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Teske Marcin