OGŁOSZENIE Listy osób zakwalifikowanych do
drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) naboru na
stanowisko - asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą:
1. Sylwia Łyczkowska, zam. Solec nad Wisłą, ul. Strażacka 8
2. Marta Fliszkiewicz, zam. Solec nad Wisłą, ul. Radomska 1a
3. Bożena Mazurek, zam. Kłudzie 30
4. Magda Pypeć, zam. Pawłowice 126
5. Katarzyna Sas, zam. Zemborzyn II 39
6. Iwona Krupa, zam. Boiska 154
7. Beata Krawczyk, zam. Solec nad Wisłą, ul. Gostecka 21
8. Monika Tomala, zam. Solec nad Wisłą, ul. Plażowa 7
9. Anna Morka, zam. Zemborzyn II 39
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30.01.2012 w Budynku GOK w Solcu nad Wisłą od godz. 11:00.
Zakres tematyczny do rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmował zagadnienia ujęte w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie o pomocy społecznej.
W/w kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą proszeni wg niżej podanego harmonogramu.
Kandydat nr 1 godz. 11:00 Kandydat nr 6 godz. 12:15
Kandydat nr 2 godz. 11:15 Kandydat nr 7 godz. 12:30
Kandydat nr 3 godz. 11:30 Kandydat nr 8 godz. 12:45
Kandydat nr 4 godz. 11:45 Kandydat nr 9 godz. 13:00
Kandydat nr 5 godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku konkursu odbędzie się w dniu 30.01.2012 r. o godzinie 13:30.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-27 09:39:52.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA
RODZINY W GMINNYM OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
1. Wymagania niezbędne:
Kandydat musi posiadać:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) wykształcenie:
- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i
udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej
trzy letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
d) nie być obecnie i w przeszłości pozbawionym władzy rodzicielskiej, ani nie mieć jej ograniczonej
lub zawieszonej,
e) wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego
wynika z tytułu egzekucyjnego,
f) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu asystenta rodziny,
h) samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań,
2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
a) kwalifikacje w zakresie asystenta rodziny
b) umiejętność pracy z rodziną w kryzysie i zagrożoną wykluczeniem społecznym,
c) znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows),
d) prawo jazdy kat. „B”,
e) doświadczenie zawodowe, staż, praktyka,
f) kreatywność, komunikatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Asystenta rodziny obejmuje m.in.:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami skazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.
W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, placówki opiekuńczo wychowawcze, PCPR itp.
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.
Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodzinnego określa art.15 ww. ustawy.
- opracowanie i realizację planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym OPS i PCPR,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- kształtowanie praktycznych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną ,
- zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i CV,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
g) oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101. Poz. 926 ze
zm./. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko – asystent rodziny oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej.
5. Forma zatrudnienia:
Umowa o prace finansowana z budżetu gminy w wysokości 1.600 zł brutto.
6. Forma i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec
Nad Wisłą do dnia 25.01.2012r. do godz. 15.00 w sekretariacie osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Asystenta rodziny ”.
7. Inne informacje
a) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów
formalnych nie będą rozpatrywane.
b) Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście telefonicznie.
c) Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone , nie będą powiadamiani.
d) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata
e) dodatkowych informacji udziela:
P. Grzegorz Adamski – Kierownik GOPS pod nr Tel. ( 48) 3761-266 lub 721- 836 698
Solec nad Wisłą, 10.01.2012r.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą
Grzegorz Adamski 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-10 10:52:49.
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy -
referent administracyjny

lista osób zakwalifikowanych do II etapu

informacja o zatrudnieniu pracownika

 ogłoszenie o naborze

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-03-09 11:10:58 | Data modyfikacji: 2012-01-31 13:22:36.
URZĄD GMINY SOLEC NAD WISŁĄ ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie w sprawie naboru, regulamin

lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Informacja o naborze 2012r

 ogłoszenie o naborze

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-16 09:57:50 | Data modyfikacji: 2012-02-01 07:56:11.
informacja o wyborze asystenta rodziny

OGŁOSZENIE

 o wyborze osoby na  stanowisko - asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą:

 

W dniu 30.01.2012r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
na stanowisko asystenta rodziny.

Po przeprowadzonych rozmowach Komisja Rekrutacyjna  zdecydowała, że
na stanowisko Asystenta Rodziny w GOPS Solec nad Wisła zostanie przyjęta Pani Bożena Mazurek, zam. Kłudzie 30, gm. Solec nad Wisłą.

 

                                                                               Kierownik GOPS

                                                                               Grzegorz Adamski

 OGŁOSZENIE wybór.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-31 14:01:05.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy w Solcu nad Wisłą - Referent ds.wymiaru
podatków i opłat lokalnych

Informacja o wynikach naboru

Informacja z otwarcia ofert kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-10 14:16:49 | Data modyfikacji: 2016-06-10 14:20:04.
 informacja 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:53:41.
Informacja z otwarcia ofert kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze
 informacja czerwiec 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:56:20.
Informacja z otwarcia ofert kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu
nad Wisłą
 informacja 27.06.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-27 11:56:22 | Data modyfikacji: 2016-06-27 11:58:07.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy w Solcu nad Wisłą - Specjalista ds.
promocji, strategii i rozwoju gminy

Informacja o wynikach naboru

Informacja z otwarcia ofert kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:13:11.
Zarządzenie -55
 zarzadzenie 55.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:54:14.
Zarządzenie-56
 zarzadzenie .56.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:56:23.
Protokół z przeprowadzanego otwarcia ofert
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą 23.09.2016r.
 protokoł 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-09-23 13:40:53.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze -referent ds. księgowości podatkowej
w Gminie Solec nad Wisłą
 referent.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-09-28 11:15:03.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Kierownik Centrum Usług Wspólnych w
Gminie Solec nad Wisłą
 Informacja2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:01:03.
Protokół z przeprowadzanego otwarcia ofert
kandydatów na stanowisko urzędnicze Księgowa
Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
 protokół

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:46:01 | Data modyfikacji: 2016-12-14 10:53:25.
Protokół z przeprowadzanego otwarcia ofert
kandydatów na stanowisko urzędnicze Gminy Solec
nad Wisłą 13.12.2016r
 księgowy 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:49:12 | Data modyfikacji: 2016-12-14 10:50:37.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Księgowy Centrum Usług Wspólnych
15.12.2016r
 informacja a.15.12.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:38:08.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze 15.12.2016r
 informacja b 15.12.2106.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:39:35.
Nabór na stanowisko - Kierownik Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą

Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 8 marca 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą.

Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert kadydatów na stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:13:01.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.
obywatelskich, ewidencji ludności, zdrowia,
ochrony danych osobowych, archiwum zakładowego w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą

Informacja do pobrania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-22 09:11:54 | Data modyfikacji: 2017-08-22 09:55:02.
Otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze w
Gminie Solec nad Wisłą

Załącznik nr1

zarządzenie 11.pdf

informacja o kadydatach

informacja o wynikach naboru

 zarządzenie nr 69.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:24:09.
zarządzenie nr 00.50.35.2019 w sprawie ogloszenia
konkursów na stanowisko dyrektora

zarządzenie nr 00.50.35.2019.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA- NABÓR DYREKTOR SZKOŁY.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:15:55.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w publicznej szkole podstawowej w
Pawłowicach
 informacja o wynikach - Dyrektor PSP Pawłowice.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-04 07:48:02.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w publicznej szkole podstawowej w Solcu
nad Wisłą
 informacja o wynikach Dyrektor PSP Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-04 08:09:02.
Data wprowadzenia: 2019-07-04 08:09:02
Opublikowane przez: Marcin Teske