Zamówienia Publiczne

 

Uwaga!
Z związku wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) wprowadzającej podwyższenie progu zastosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawie zamówień publicznych z 14 000 euro na 30 000 euro, niniejszy dział został podzielony na 2 kategorie:

"zamówienia publiczne o wartości szacunkowej do 30.000 euro"

oraz

"zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro".

Prosimy sprawdzać obydwa zbiory ogłoszeń

 

Postępowania prowadzone przed wejściem w życie ww. ustawy zostały przeniesione do folderu pn. "zamówienia archiwalne".

 

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-10 07:58:01 | Data modyfikacji: 2018-02-19 11:45:33.
Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m
od km 0+00 do km 00+320 oraz 80 m - zjazdy 

 

Solec nad Wisłą 25.10.2012 r.

 

271.15.2.2012 

 

Zmiana w treści SIWZ nr 2

 

  

Zamawiający informuje uczestników postępowania, iż zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dotyczącym nazwy zadania.

 

Str. 1 SIWZ zadanie inwestycyjne o nazwie: Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m od km 0+00 do km 00+320 oraz 80 m – zjazdy

otrzymuje brzmienie:

„Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m w km od 0+000 do km 0+320 oraz 80 m – zjazdy”.

 

Pkt. 2 SIWZ oznaczenie postępowania w brzmieniu:

Postępowanie oznaczone jest jako 271.15.2012 Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m od km 0+00 do km 00+320 oraz 80 m – zjazdy.

otrzymuje brzmienie:

Postępowanie oznaczone jest jako 271.15.2012 Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m w km od 0+000 do km 0+320 oraz 80 m – zjazdy.

 

Aktualne załączniki do SIWZ ze zmienioną nazwą zadania zostały zamieszczone
w zakładce dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

 

 

Solec nad Wisłą 24.10.2012 r.

 

271.15.1.2012

  Zmiana w treści SIWZ  

 

Zamawiający informuje uczestników postępowania, iż zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 Punkt XII Miejsce i termin otwarcia ofert w brzmieniu:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 02.05.2012 r. o godz. 9 00.

 

otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 02.11.2012 r. o godz. 9 00.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zestaw załączników do SIWZ (i oferty) ze zmienioną nazwą zadania

 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-18 14:03:48 | Data modyfikacji: 2012-10-25 13:27:22.
Udzielenie kredytu długoterminowego
konsolidacyjnego złotówkowego w wysokości
2.983.233,00 zł z przeznaczeniem na spłatę
zobowiązań finansowych gminy z tytułu
zaciągniętych kredytów. 

      

Solec nad Wisłą 04.10.2012 r.     

271.14.4.2012      

 

 

Zmiana w treści SIWZ

 

Zamawiający informuje uczestników postępowania, iż zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

do pkt. 12 SIWZ Sposób obliczenia ceny ofertowej dodaje się zapis:

Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć dzień uruchomienia kredytu w dniu 22.10.2012 r.

 

 

Solec nad Wisłą 03.10.2012 r.            

271.14.3.2012

 

 

Zmiana w treści SIWZ

 

Zamawiający informuje uczestników postępowania, iż zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

pkt. 12 SIWZ Sposób obliczenia ceny ofertowej pkt. 1 w brzmieniu:

„spłata odsetek będzie następować każdego ostatniego dnia miesiąca począwszy
od 31.01.2013 r.”

otrzymuje brzmienie:

„odsetki będą liczone od dnia uruchomienia kredytu, a spłata odsetek będzie następować każdego ostatniego dnia miesiąca począwszy od 31.01.2013 r.”

 

                 

 

Solec nad Wisłą 01.10.2012 r

 

            W związku z ogłoszeniem przetargu na Udzielenie kredytu konsolidacyjnego złotówkowego w wysokości 2.983.233,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych gminy z tytułu zaciągniętych kredytów jeden z uczestników w dniu 28.09.2012 r. zwrócił się z prośbą o udostępnienie dokumentów:

1. Uchwały RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu

2. Uchwały RIO w sprawie projektu WPF

3. Aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zamawiający informuje, iż żadane dokumenty zostały zamieszczone w BIP w dziale dotyczącym przedmiotu zamówienia w dniu 28.09.2012 r. oraz 01.10.2012 r.

Informacja dla uczestników - wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.10.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

uchwala w spra. udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wyk. budżetu za 2011 r.pdf

opinia RIO o wyk. budzetu za 2010

sprawozdanie z wyk. budżetu za 2010

bilans jst za 2011 r.

opinia RIO o budżecie na 2012 r

uchwała budżetowa 2012 - ostatnia zmiana

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2027 ostatnia zmiana

opinia RIO dot. projektu WPF 2012-2017

WPF - zmiana - uchwała nr XXI.115.2012

opinia RIO o mozliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego

opinia RIO o wyk. budżetu za I półrocze 2012 r

Informacja dla uczestników - wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.10.2012 r.

Uchwała budżetowa na 2012 r..pdf

uchwała o powołaniu skarnika 2012 r.

zaświadczenie o wyborze wójta 2010 r..JPG

spr RB 27S 2012.pdf

sprawozdanie RB 28S 2012

sprawozdanie RB N 2012

sprawozdanie RB NDS 2012

sprawozdanie RB Z 2012

sprawozdanie z wyk. budżetu za 2011

opinia RIO o wyk budżetu za 2011 r

sprawozdanie RB 27S 2011

sprawozdanie RB 28S 2011

sprawozdanie RB N 2011

sprawozdanie RB NDS 2011

sprawozdanie RB Z 2011

uchwała Rady Gminy o zaciągnieciu kredytu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-27 14:15:17 | Data modyfikacji: 2012-10-04 10:30:17.
Droga gminna 041 
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro


Zamawiający:
Wójt Gminy Solce nad Wisłą
ul. Rynek 1, 27-320 Solec n/Wisłą

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja drogi gminnej Nr 041 w Kępie Piotrowińskiej etap II
o długości 426 mb., szerokość 3,5 mb. (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.

Termin realizacji zadania 30.05.2006r.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.03.2006r. do godz. 900 w sekretariacie Urzędu Gminy. Otwarcie ofert odbędzie się 14.03.2006r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać
w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą, pokój nr 10 w godz. 8.00 do 15.00 .
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inspektor Lucja Śmieszek, telefon (048) 37-61-257.
5. Termin związania z ofertą – 30 dni.
6. Wadium: 1.000,00 zł
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wykonanie trzech robót tego typu
w ciągu ostatnich trzech lat.
8. Kryteria oceny ofert:
- cena – 90%
- gwarancja – 10%
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2006-01-13 11:05:24 | Data modyfikacji: 2012-10-04 10:30:17.
Droga gminna 018 

O g ł o s z e n i e
o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro


Zamawiający:
Wójt Gminy Solec nad Wisłą
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja drogi gminnej nr 018
w miejscowości Pawłowice - Powiśle
( nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej
o długości 415 mb, szerokości 3,5 mb)
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.
Termin realizacji zadania 30.05.2006r.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.03.2006r. do godz. 900
w sekretariacie Urzędu Gminy. Otwarcie ofert odbędzie się 14.03.2006r. do godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą, ul Rynek 1.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy
w Solcu nad Wisłą, pokój nr 10 w godz. od 8.00 do 15.00
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inspektor Lucja Śmieszek, tel. (0-48) 37-61-257
5. Termin związania z ofertą – 30 dni.
6. Wadium – 2.000,00 zł
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wykonanie trzech robót tego typu w ciągu ostatnich trzech lat
8. kryteria oceny ofert:
cena – 90%
gwarancja – 10%
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2006-01-13 11:03:53 | Data modyfikacji: 2012-10-04 10:30:17.

Zobacz:
 Zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro .  Zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30000 euro .   Zamówienia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2006-01-13 11:03:53
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher