Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą
-etap I

SIWZ Przebudowa ulicy Gosteckiej w Slcu nad Wisłą etap I

Formularz ofertowy

oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykaz osób

oświadcznie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót ul. Gostecka

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

Lokalizacja

Plan zagospodarowania

Niweleta

Przekrój konstrukcyjny

Przekrój zjazdu ind.

Przekrój zj. publ.

Specyfikacja ogólna

Specyfikacja roboty pomiarowe

Specyfikacja drzewa

Specyfikacja rozbiórki

Specyfikacja roboty ziemne ogólne

Specyfikacja wykopy

Specyfikacja profilowanie

Specyfikacja warstwa odcinająca

Specyfikacja warstwa odsączająca

Specyfikacja podł. stab. cem.

Specyfikacja znaki drogowe

Specyfikacja krawęzniki

Specyfikacja chodniki

Specyfikacja obrzeża

Informacja z otwarcia ofert ul. Gostecka 2 postępowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu ul. Gostecka I etap 2 postępowanie.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 11:24:32.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Solec nad Wisłą

SIWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunlych z terenu Gminy Solec nad Wisłą

Formularz ofertowy

Ośwadczenie dotyczące wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oswiadczenie o grupie kapitałowej

Wykaz usług

Wykaz narzędzi

Wzór umowy

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Wyjaśnienia treści SIWZ z 23.05.

Wzór umowy po zmianach z 23.05.

SIWZ ujednolicona po zmianach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.05.

Informacja z otwarcia ofert Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór odpadów komunalnych.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 09:31:07.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą -
etap I

Ogłoszenie ul. Gostecka I

SIWZ Przebudowa ulicy Gosteckiej I

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postępowaniu

Wykaz osób

Oświadczenieo grupie kapitałowej

wzór umowy ul. Gostecka

Przedmiar robót ul. Gostecka I

Kosztorys ofertowy

Opist techniczny

Lokalizacja

Plan zagospodarowania

Niwelwta

Przekrój konstr

Przekrój zjazd ind

Przekrój zjazd publ.

Specysikacja ogólna

Specyfikacja roboty pomiarowe

Specyfikacja drzewa

Specyfikacja rozbiórki

Specyfikacja ziemne ogólne

Specyfikacja wykopy

Specyfikacja profilowanie

Specyfikacja warstwa odcinająca

Specyfikacje warstwa odsącząca

Specyfikacje podł. stab. cem.

Specyfikacje znaki drogowe

Specyfikacje krawężniki

Specyfikacje chodniki

Specyfikacje obrzeża

Informacja z otwarcia ofert ul. Gostecka

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:09:03.
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Solec
nad Wisłą – etap I

SIWZ

Formularz ofertowy

zalacznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

zalacznik nr 3 oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

Wykaz robót

Załącznik 5 wykaz osób

zalacznik nr 6 oświad. dot. grupy kapit.

załącznik nr 7. Wzór umowy

załącznik nr 8. Przedmiar robót Boiska Kolonia

załącznik nr 9. Przedmiar Kępa Piotrowińska

Projekt budowlany Boiska Kolonia

Plan sytuacyjny Boiska Kolonia

SST Boiska Kolonia

Projekt Kępa Piotrowińska

Plan oritntacyjny Kępa Piotrowińska

SST Kępa Piotrowińska

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg gminnych - etap I

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu drogi.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:55:19.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad
Wisłą- etap II

0. SIWZ Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad Wisła - etap II 1b.doc

zalacznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx

zalacznik nr 2 oświadczenie o spełn war

zalacznik nr 4 Oswiad. gr. kapit..doc

zał. 5 Wzór umowy

Zalącznik nr 6 Przedmiar robót.pdf

dokumentacja techniczna 2019.pdf

Obliczenie przegród.pdf

Specyfikacja Techniczna - strona tytułowa.pdf

SST 001 Roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf

SST 002 Stolarka i ślusarka ..pdf

SST 003 Elewacja.pdf

SST 004 Roboty elektryczne..pdf

SST 005 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych..pdf

ST-000 Wymagania ogólne..pdf

Opis techniczny strona tytułowa

Opis techniczny strona tytułowa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OSP II

zalacznik nr 3 oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

Informacia z otwarcia ofert OSP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OSP Solec II

 Ogłoszenie o zamówieniu OSP II 1a....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:27:49 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:42:54.
Plan zamówień na 2019r.
 Plan zamówień na 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-31 15:22:30.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dowozy 2019
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dowozy 2019r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:14:43.
Dowóz dzieci do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami wymaganymi do złożenia oferty

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:37:07.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu na
Wisłą - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Opis techniczny

Inwentaryzacja rys.1

Rzut w poziomie parteru rys. A.2

Elewacja frontowa i tylna rys.A.15

SST roboty rozbiórkowe i demontażowe

SST Stolarka i ślusarka

Roboty elektryczne

Wymagania ogólne

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-27 12:38:42.
Przebudowa drogi gminnej Sadkowice-Kolonia
Nadwiślańska

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:43:17.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad
Wisłą-etapI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Opis techniczny

Inwentaryzacja rys.1

Rzut w poziomie parteru rys.A.2

Elewacja frontowa i tylna rys.A.15

SST Roboty rozbiórkowe i demontażowe

SST Stolarka i ślusarka

SST Roboty elektryczne

SST Wymagania ogólne

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:51:24.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą -
etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

lokalizacja

PZT

Niweleta

Specyfikacja techniczna ogólna

Specyfikacja techniczna - roboty pomiarowe

Specyfikacja techniczna - wycinka drzew i krzewów

Specyfikacja techniczna -roboty rozbiórkowe

Specyfikacja techniczna - roboty ziemne

Specyfikacja techniczna - wykopy

Specyfikacja techniczna - profilowanie podłoża

Specyfikacja techniczna - warstwa odcinająca

Specyfikacja techniczna - warstwa odsączająca

Specyfikacja techniczna - podłoże stabilizowane cementem

Specyfikacja techniczna - znaki pionowe

Specyfikacja techniczna - krawężniki

Specyfikacja techniczna - chodniki

Specyfikacja techniczna - obrzeża

Przekrój konstrukcyjny - rys. 4.1

Przekrój przez zjazd - rys. 4.2

Przekrój przez zjazd publiczny - rys.4.3

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:21:29.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Zemborzyn Pierwszy

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:52:47.
Remont dachu budynku Ratusza Miejskiego w Solcu
nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczace spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące o przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót dach

Przedmiar robót instalacja odgromowa

architektura rys5

architektura rys6

architektura rys13

architektura rys14

architektura rys15

architektura rys16

ekspertyza konstrukcyjna

mykol rys2

Obliczenia

opinia mykol

Opis Ratusz

Opis techniczny

Opis techniczny instalacji odgromowej

instalacja odgromowa rys1

Instalacja odgromowa rys2

Specyfikacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-01 16:16:43.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

SIWZ Zemborzyn Pierwszy

Formularz ofertowy Zemborzyn Pierwszy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej Zemborzyn Pierwszy

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób bioracych udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy Zemborzyn Pierwszy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy Zemborzyn Pierwszy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu Zemborzyn Pierwszy.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:41:33.
Zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo–gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze
sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą

Wyjaśnienie treści SIWZ 3 z dnia 10-07-2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Samochód

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu

Oświadczenie o wykluczeniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykaz dostaw

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Wzor umowy

Zobowiązanie

Wyjaśnienia z dnia 04-07-2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 2 z dnia 05-07-2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 3 z dnia 10-07-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-03 15:16:21.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

SIWZ Zemborzyn

Formularz ofertowy Zemborzyn

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej Zemborzyn

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy Zemborzyn

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-30 10:57:22 | Data modyfikacji: 2018-06-30 11:19:09.
Remonty budynków użyteczności publicznej w
gminie Solec nad Wisłą - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Projekt architektoniczno - budowlany - strona tytułowa

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

Rysunek I.3 (dot. części I)

Rysunek I.4 (dot. części I)

Rysunek A.4 (dot. części I)

Rysunek A.12 (dot. części I)

Rysunek A.13 (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dot. części I)

Przedmiar robót dla części I

Przedmiar robót dla części II

Przedmiar robót dla części III

Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 02-07-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:58:28.
Remont dachu budynku Ratusza Miejskiego w Solcu
nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót

architektura rys5.pdf

architektura rys6.pdf

architektura rys13.pdf

architektura rys14.pdf

architektura rys15.pdf

architektura rys16.pdf

ekspertyza konstrukcyjna.pdf

mykol_rys2.pdf

Obliczenia.pdf

opinia_mykol_solec.pdf

Opis Solec Marcin.pdf

Opis techniczny.pdf

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14-06-2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 14-06-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-07 11:18:08.
Remonty budynków użyteczności publicznej w
gminie Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

Projekt architektoniczno - budowlany - strona tytułowa

Rysunek I.3 (dot. części I)

Rysunek I.4 (dot. części I)

Rysunek A.4 (dot. części I)

Rysunek A.12 (dot. części I)

Rysunek A.13 (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dot. części I)

Przedmiar robót dla części I

Przedmiar robót dla części II

Przedmiar robót dla części III

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:20:45.
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczęce spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

zdjęcia stanu obecnego

Projekt zagospodarowania terenu (str. 4)

Rysunek techniczny (str. 8)

Rysunek techniczny (str. 9)

Rysunek techniczny (str. 10)

Rysunek techniczny (str. 11)

Rysunek techniczny (str. 12)

Rysunek techniczny (str. 21)

Rysunek techniczny (str. 22)

Rysunek techniczny (str. 23)

Rysunek techniczny (str. 24)

Rysunek techniczny (str. 25)

zdjęcie przykładowej tablicy

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 16-04-2018 r.

Wyjaśnienia SWIZ z dnia 20-04-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:08:02.
Modernizacja dróg gminnych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Formularz oświadczenia dotyczęcego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót dla cz. I - Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w km od 1+000 do 1+700 w miejscowości Sadkowice

Przedmiar robót dla części II - Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w miejscowości Przedmieście Dalsze na długości 300 mb

Przedmiar robót dla cz. III - Remont drogi nr ewid. 45 w Pawłowicach

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:06:06.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W 2018 ROKU
 Plan

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-24 15:23:55 | Data modyfikacji: 2018-01-24 15:25:38.

Zobacz:
 2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-01-24 15:23:55
Data modyfikacji: 2018-01-24 15:25:38
Opublikowane przez: Marcin Teske