Uwaga!
Z związku wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) wprowadzającej podwyższenie progu zastosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawie zamówień publicznych z 14 000 euro na 30 000 euro, niniejszy dział został podzielony na 2 kategorie:

"zamówienia publiczne o wartości szacunkowej do 30.000 euro"

oraz

"zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro".

Prosimy sprawdzać obydwa zbiory ogłoszeń

 

Postępowania prowadzone przed wejściem w życie ww. ustawy zostały przeniesione do folderu pn. "zamówienia archiwalne".

 

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-10 07:58:01 | Data modyfikacji: 2018-03-06 08:20:33.
Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie
Solec nad Wisłą

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:04:07 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:18:03.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie
Solec nad Wisłą.

Uwaga! W dniu 23-04-2014 r. wprowadzono zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ). Zmiany dotyczą części I - organizacja placu zabaw,poz.:

  •  Piramida, w zakresie wysokości swobodnego upadku
  •  Karuzela z kierownicą, w zakresie ilościowym.

Proszę o zapoznanie się z opisami w nowym załączniku nr 7 do SIWZ pt. "Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 23-04-2014r."

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od nr 1 do 6

zał. nr 7 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

"Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 23-04-2014r." (zał. nr 7 do SIWZ)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-22 14:15:34 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:52:35.
Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla
jednostek organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:24:10.
Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014
dla jednostek organizacyjnych gminy
Solec nad Wisłą

UWAGA! załącznik nr 6 do SIWZ zawierał błąd. zaktualizowany (obowiązujący) załącznik do pobrania zamieszczono w dniu 02.X.2013 r.

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

obowiązujący załącznik nr 6 do SIWZ zaktualizowany dnia 02.10.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.10.2013

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (wyniku postepowania)

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-09-27 12:58:05 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:53:59.
Budowa sieci wodociągowej Powiśle – etap II

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (wyniku postepowania)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-09-10 11:39:37.
Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w
miejscowości Przedmieście Dalsze, o dł. 885 mb,
od km 0+000 do km 0+885

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-08-27 12:20:03.
Budowa sieci wodociągowej Powiśle – etap II

UWAGA! Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zawiera błąd w pkt. 2 który brzmi: Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie do dnia 15.09.2013 r. z możliwością przedłużenia do 30.09.2013 r. Formularz jest udostępniony w wersji do edycji, w związku z zaistniałą pomyłką wypełniając formularz proszę o dokonanie zmiany pkt. 2, który powinien brzmieć: Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie do dnia 30.11.2013 r. lub pobrania poprawionego załącznika nr 1 do SIWZ oznaczanego datą 28.08.2013 r. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przedmiar robót

zał. 8 - wzór umowy

zał. 7 - informacja o nieprzynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 - lista podmiotów grupy kapitałowej

zał. 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał 4. - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

zał. 3 - wykaz wykonanych robót

zał. 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. 1 - formularz ofertowy

ogłoszenie o zamówieniu

trasa wodociągu POWIŚLE etap II (rysunek 2)

trasa wodociągu POWIŚLE etap II (rysunek 1)

zapytania do postępowania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ

uwaga! nowa treść zał. 1 - formularz ofertowy, załącznik zaktualizowany w dniu 28.08.2013 r

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-08-14 12:36:45 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:54:31.
Przebudowa drogi gminnej nr 190619W
w miejscowości Przedmieście Dalsze, o dł. 885
mb, od km 0+000 do km 0+885

zał. 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. 7 - informacja o braku przynalezności grupy kapitałowej

zał. 6 - lista podmiotów grupy kapitałowej

przedmiar robót

zał. 4 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

zał. 3 - wykaz wykonanych robót

zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. 1 - formularz ofertowy

odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania z dnia 09.08.2013

zał. 8 - wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ogłoszenie o zamówieniu

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-08-01 13:03:43 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:55:02.
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Solec nad Wisłą wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury

informacja o wyniku postępowania - część I zamówienia

informacja o wyniku postępowania - część II zamówienia

informacja o unieważnieniu postępowania - część III zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-26 12:52:04.
Przebudowa drogi gminnej nr ew. 2067/2 dojazdowej
do gruntów rolnych w Zemborzynie Drugim - Nowiny

informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-26 12:45:25.
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Solec nad Wisłą wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury.

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania nr I z dnia 08.07.2013

odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania nr II z dnia 09.07.2013

zmiana SIWZ nr I 09.07.2013

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-03 11:09:37 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:55:27.
Przebudowa drogi gminnej nr ew. 2067/2 dojazdowej
do gruntów rolnych w Zemborzynie Drugim - Nowiny

ogłoszenie o zamówieniu

zał. 8 - wzór umowy

zał. 7 - informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 - lista podmiotów grupy kapitałowej

zał. 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. 4 - wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

zał. 3 - wykaz robót budowlanych

zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

zał. 1 - wzór oferty

przedmiar robót

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-01 13:30:24 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:55:52.
Oddanie w najem nieruchomości poł. w Solcu nad
Wisłą - działka nr 3099/1 - II przetarg
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-06-07 08:31:26 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:56:22.
Oddanie w najem nieruchomości poł. w Sadkowicach
- działka nr 580 - II przetarg
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-06-07 08:26:59 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:56:42.
Oddanie w najem nieruchomości poł. w Dziurkowie
- działka nr 938 - II przetarg
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-06-07 08:25:09 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:57:09.
Oddanie w najem nieruchomości położonej w
Glinie - działka nr 193, II przetarg
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-06-07 08:19:27 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:57:47.
Wspólny zakup energii elektrycznej dla punktów
poboru Gminy Solec nad Wisłą i jej jednostek
organizacyjnych oraz Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-24 08:21:41.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
gminy Solec nad Wisłą

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-20 15:07:26 | Data modyfikacji: 2013-05-20 15:08:15.
Wspólny zakup energii elektrycznej dla punktów
poboru Gminy Solec nad Wisłą i jej jednostek
organizacyjnych oraz Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 do SIWZ - wzór oferty

zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy

zał. 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

zał. 5 do SIWZ - oświadczenie o umowie dystrybucyjnej

zał. 6a do SWIZ - opis przedmiotu zamówienia cz. I

zał. 6b do SWIZ - opis przedmiotu zamówienia cz. II

zał. 7 do SIWZ - wzór umowy

zmiana I w treści SIWZ 09.05.2013 r

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.05.2013 r.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-08 14:26:11 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:58:09.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

zał. nr 3 do SIWZ - wykaz usług

zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. nr 5 do SIWZ - lista podmiotów grupy kapitałowej

zał. nr 6 do SIWZ - informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej

zał. nr 7 do SIWZ - projekt umowy

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 20.05.2013 r.

 Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.05.2013 r.

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:04:16 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:58:36.
Oddanie w najem nieruchomości poł. w Glinie -
działka nr 193
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-19 09:41:52 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:59:04.
Oddanie w najem nieruchomości poł. w Dziurkowie
- działka nr 938
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-19 09:40:36 | Data modyfikacji: 2018-02-05 13:59:41.
Oddanie w najem nieruchomości poł. w Sadkowicach
- działka nr 580
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-19 09:39:41 | Data modyfikacji: 2018-02-05 14:00:08.
Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m
od km 0+00 do km 00+320 oraz 80 m - zjazdy

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-19 09:09:29.
Sprzedaż używanych środków trwałych Zakładu
Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-15 08:57:59 | Data modyfikacji: 2018-02-05 14:03:38.
Udzielenie kredytu długoterminowego
konsolidacyjnego złotówkowego w wysokości
2.983.233,00zł z przeznaczeniem na spłatę
zobowiązań finansowych gminy z tytułu
zaciągniętych kredytów

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:53:33.
Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013
 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:50:20.
Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m
od km 0+00 do km 00+320 oraz 80 m - zjazdy

 


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zestaw załączników do SIWZ (i oferty) ze zmienioną nazwą zadania

 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-18 14:03:48 | Data modyfikacji: 2018-03-05 15:52:21.
Sprzedaż używanych środków trwałych Zakładu
Usług Komunalnych

ogłoszenie o przetargu

 ogłoszenie o przetargu, wykaz środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-04 10:12:11 | Data modyfikacji: 2018-02-06 07:59:06.
Udzielenie kredytu długoterminowego
konsolidacyjnego złotówkowego w wysokości
2.983.233,00 zł z przeznaczeniem na spłatę
zobowiązań finansowych gminy z tytułu
zaciągniętych kredytów.

Informacja dla uczestników - wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.10.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

uchwala w spra. udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wyk. budżetu za 2011 r.pdf

opinia RIO o wyk. budzetu za 2010

sprawozdanie z wyk. budżetu za 2010

bilans jst za 2011 r.

opinia RIO o budżecie na 2012 r

uchwała budżetowa 2012 - ostatnia zmiana

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2027 ostatnia zmiana

opinia RIO dot. projektu WPF 2012-2017

WPF - zmiana - uchwała nr XXI.115.2012

opinia RIO o mozliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego

opinia RIO o wyk. budżetu za I półrocze 2012 r

Informacja dla uczestników - wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.10.2012 r.

Uchwała budżetowa na 2012 r..pdf

uchwała o powołaniu skarnika 2012 r.

zaświadczenie o wyborze wójta 2010 r..JPG

spr RB 27S 2012.pdf

sprawozdanie RB 28S 2012

sprawozdanie RB N 2012

sprawozdanie RB NDS 2012

sprawozdanie RB Z 2012

sprawozdanie z wyk. budżetu za 2011

opinia RIO o wyk budżetu za 2011 r

sprawozdanie RB 27S 2011

sprawozdanie RB 28S 2011

sprawozdanie RB N 2011

sprawozdanie RB NDS 2011

sprawozdanie RB Z 2011

uchwała Rady Gminy o zaciągnieciu kredytu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-27 14:15:17 | Data modyfikacji: 2018-03-05 15:55:20.
Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (przetargu)

wyjaśnienia do SIWZ

 Informacja o zmianie w SIWZ

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-13 15:09:19 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:01:32.
Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na
świetlicę wiejską w Zemborzynie Pierwszym

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - korekta

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-24 12:41:08.
Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na
świetlicę wiejską

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zaamówienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

informacja o zmianie w SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

przedmiar roboty budowlane

przedmiar instalacja elektryczna

wniosek o wyjasnienie SIWZ

wyjasnienia Zamawiającego tresci SIWZ

opis techniczny i rysunki robót budowlanych

opis techniczny i rysunki elektryczne

 ogłoszenie o zamówieniu (przetargu)

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-09 09:33:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 07:59:36.
Remont budynku remizy OSP w Pawłowicach
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-06 09:29:08.
Remont elewacji budynku remizy OSP w Pawłowicach

SIWZ remiza OSP.doc

przedmiar remiza OSP Pawłowice

 ogłoszenie remiza OSP.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-10-10 15:25:22 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:02:09.
Budowa sieci wodociągowej „POWIŚLE” – etap
I.
 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-10-08 10:49:08.
Dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla
Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, jednostek OSP
oraz szkół prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą.

SIWZ opał

 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-09-30 08:28:42 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:53:07.
Budowa sieci wodociągowej „Powiśle – etap
I”

SIWZ wod. Powisle.doc

przedmiar sieć Powisle (budżet jst).PDF

przedmiar sieć Powisle (WFOSiGW) .PDF

 ogłoszenie o przetargu wod. Powisle.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-09-12 08:55:24 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:54:27.
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Solec
nad Wisłą w latach: 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014 (postępowanie trzecie)
 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-08-19 12:30:03.
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Solec
nad Wisłą w latach: 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014. Trzecie postępowanie

SIWZ

 ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-08-10 10:37:22 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:55:04.
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Solec
nad Wisłą w latach: 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014
 ogłoszenie o unieważnieniu, dowóz uczniów postępowanie drugie.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-08-10 09:51:25.
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Solec
nad Wisłą w latach: 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014. Drugie postępowanie

SIWZ dowóz drugie postępowanie.doc

 ogłoszenie dowóz drugie postępowanie.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-07-27 13:49:45 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:55:44.
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Solec
nad Wisłą w latach: 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014
 ogłoszenie o unieważnieniu,postępowanie pierwsze

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-21 15:18:50 | Data modyfikacji: 2011-08-10 09:52:40.
Modernizacja drogi gminnej nr ew. 322 dojazdowej
do gruntów rolnych w Sadkowicach
 rozstrzygnięcie droga 322 Sadk.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-12 14:43:05.
Dowóz uczniów do placówek szkolnych na terenie
Gminy Solec nad Wisłą w latach: 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014.

Uwaga! Zmiana w tresci SIWZ

SIWZ.doc

 ogłoszenie dowóz do szzkół.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-07-12 14:34:07 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:57:36.
Modernizacja drogi gminnej nr ew. 322 dojazdowej
do gruntów rolnych w Sadkowicach

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

SIWZ droga 322.pdf

przedmiar dr. 322.pdf

 ogłoszenie o przetargu droga 322.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-06-09 15:01:30 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:56:18.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
złotówkowego w wysokości 1 328 310,00 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu na rok 2011
 rozstrzygnięcie kredyt 2011.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-07 07:46:20.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
złotówkowego w wysokości 1 328 310,00 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu na rok 2011.

uchwała z dn.19.kwietnia 2011r.w sprawie zmiany w budzecie na 2011

SIZW kredyt 2011.doc

Uchwała RG WPI.pdf

uchwała RG -zmiana WPI.pdf

WPI po zmianach..pdf

uchwała RG o zaciągnięciu kredytu.PDF

sprawozd. z wyk. budżetu 2010.PDF

zaswiadczenie o wyborze Wojta.pdf

uchwała_w_spr_powolania_skarbnika.PDF

spr. Rb 27S za 2010.PDF

spr. RB 28S za 2010.PDF

spr Rb N za 2010.PDF

spr Rb NDS za 2010.PDF

spr. Rb Z za 2010.PDF

Rb-NDS_2009.PDF

Rb-Z_2009.PDF

Rb-NDS_2008.PDF

RbZ za 2008r..pdf

opinia_RIO_wyk_budzetu_2008.PDF

opinia_RIO_wyk_budzetu_2009.PDF

bilans_2009_01.PDF

bilans_2009_02.PDF

Rb28S za 2008 rok.pdf

RB 27S ZA 2008.pdf

Rb-N_2008.PDF

Rb-N_2009.PDF

bilans_2008_01.PDF

bilans_2008_02.PDF

Rb-27S_2009.PDF

spr Rb-28S_2009.PDF

spr Rb 27S za I kwartal 2011.PDF

spr Rb 28S za I kwartal 2011.PDF

spr Rb N za I kwartał 2011.PDF

spr Rb NDS za I kwartał 2011.PDF

spr Rb Z za I kwartał 2011.PDF

Zaswiaczenie ZUS

Zaswiaczenie US

opinia RIO o budżecie 2011.pdf

załącznik inwestycyjny po zmianach na 2011

sprawozdania RB PDP za 2008.2009.2010r.

opinia RIO o budżecie 2011.pdf

Zaswiaczenie o wyborze wójta

Uchwala budzetowa 2011.pdf

wyjasnienia do SIWZ

uchawał RIO w spr. wykon. budżetu za 2009 r.PDF

uchawałA RIO w spr. udzielenia absolutorium za 2009 r..PDF

opinia RIO O wykon. budzetu 2010

zaśw. Regon.PDF

opinia RIO o mozliwości spłaty kredytu

Uchwala w sprawie absolutorium Wójta

wyjasnienie II do SIWZ .PDF

 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-05-06 08:23:04 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:58:14.
Modernizacja drogi gminnej nr 190630W w
miejscowości Boiska, uszkodzonej podczas powodzi
w 2010r.
 rozstrzygnięcie droga Boiska.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-11-30 09:37:28.
„Modernizacja parku zlokalizowanego przy placu
Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą”

ogł. o udzieleniu zamówienia.doc

 rozstrzygnięcie park.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-11-15 12:11:15 | Data modyfikacji: 2011-02-24 10:16:48.
Modernizacja drogi gminnej nr 190630W w
miejscowości Boiska, uszkodzonej podczas powodzi
w 2010r

SIWZ droga Boiska .doc

kosztorys ofert. Boiska.pdf

 ogłoszenie droga Boiska.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-11-12 10:44:30 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:58:43.
„Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas
powodzi maj - czerwiec 2010r.” oferty
częściowe
 rozstrzygnięcie, oferty częściowe.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-11-05 11:24:00 | Data modyfikacji: 2010-11-15 12:08:50.
Modernizacja parku zlokalizowanego przy placu
Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą.

SIWZ park.doc

ogłoszenie o przet. park.doc

Modernizacja parku w Solcu - drogi przedmiar.pdf

D-1_Plan sytuacyjnySolec_park_.pdf

D_02__konstrukcj.pdf

Z-3_Plansza drogowa.pdf

Spec. tech..pdf

Park-PRZEDMIAR_oświetlenie.pdf

Specyfikacja techniczna-Solec_oświetlenie.pdf

obliczenia-solec.xlsx

ELEMENTY.pdf

OŚW-SolecE.pdf

ZKP-3.pdf

park OFERTA.pdf

specyfikacja_mała_arch.pdf

arch_opis_solec_park.pdf

 ogłoszenie o przet. park.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-10-21 12:19:11 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:59:06.
Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas
powodzi maj - czerwiec 2010r. ponowny przetarg,
oferty częściowe

SIWZ drogi (2 części).doc

przedmiar 190618W.pdf

przedmiar 528.pdf

przedmiar 1324, 404.pdf

przedmiar 190629W.pdf

przedmiar 190637W.pdf

przedmiar ew 44.pdf

przedmiar ew.23.pdf

 Ogłoszenie o przetargu, drogi powódż.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-10-15 11:25:57 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:59:27.
Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas
powodzi maj - czerwiec 2010r. część II
 rozstrzygnięcie.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-10-13 10:42:44.
Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas
powodzi maj - czerwiec 2010r.
 unieważnienie.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-10-13 09:31:49.
Dostawa opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla
Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, jednostek OSP
oraz szkół prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 rozstrzygnięcie węgiel.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-09-30 13:57:50.
Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas
powodzi maj - czerwiec 2010r. część II

SIWZ drogi II.doc

ogłoszenie o zmianie ogł. II.doc

Zmiana w treści SIWZ drogi II.doc

przedmiar 190626W.JPG

przedmiar 820.JPG

przedmiar 190602W.JPG

przedmiar 190647W.JPG

przedmiar 190630W.JPG

przedmiar 20549, 2501, 2710, 2975.JPG

 ogłoszenie drogi II.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:48:43 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:59:49.
Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas
powodzi maj - czerwiec 2010r. część I

Zmiana w treści SIWZ drogi I.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.doc

SIWZ drogi I.doc

przedmiar 190618W.pdf

przedmiar 528.pdf

przedmiar 1324, 404.pdf

przedmiar 190629W.pdf

przedmiar 190637W.pdf

przedmiar 23.pdf

przedmiar 44.pdf

 ogłoszenie drogi powódż I.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-09-20 12:09:10 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:00:12.
Dostawa opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla
Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, jednostek OSP
oraz szkół prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą.

SIWZ węgiel.doc

 ogłoszenie węgiel.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:37:35 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:00:35.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
„Podemłynie”.
 rozstrzygnięcie wodoc.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-09-10 08:18:19.
Przebudowa mostu przez rzekę Krępiankę w km 1 +
545 w ciągu drogi gminnej 190632W w miejscowości
Solec nad Wisłą.
 rozstrzygnięcie most II.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-09-02 14:47:49.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
„Podemłynie”.

ZMIANA w TREŚCI SIWZ Podemłynie.pdf

SIWZ wod. Podemłynie.doc

Przedmiar-Sieć wodociągowa z przyłączami-Podemłynie.pdf

 ogłoszenie o przetargu wodociąg.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-08-18 13:43:39 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:01:03.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
złotówkowego w wysokości 3 141 240 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu na rok 2010
 rozstrzygnięcie kredyt.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-08-16 09:13:24.
Dowóz i odwóz dzieci uczęszczających do
przedszkola w ramach realizowanego projektu:
Przedmieskie Przedszkole - szansą dla Młodego
Europejczyka
 rozstrzygnięcie dowóz.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-08-13 14:45:07.
Przebudowa mostu przez rzekę Krępiankę w km 1 +
545 w ciągu drogi gminnej 190632W w miejscowości
Solec nad Wisłą.

SIWZ most II po zmianach.doc

Przredmiar robót.pdf

kosztorys ofertowy.doc

Wykaz SST_Solec.doc

Opis techniczny PB.doc

Opis techniczny do Projektu zagospodarowania terenu.doc

Rys_Nr_1.pdf

Rys_Nr_2.pdf

Rys_Nr_6.jpg

g_1_001.jpg

g_1_002.jpg

g_1_003.jpg

g_1_004.jpg

g_1_005.jpg

g_1_006.jpg

g_1_007.jpg

g_1_008.jpg

 ogłoszenie o przet. most.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-08-09 12:36:16 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:01:24.
Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa
długoterminowego kredytu złotówkowego w
wysokości 3 141 240 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok
2010.

zaśw. US.pdf

uchwala_budz_gm_solec_2010.PDF

spraw_wyk_budz_cz_op_2009.PDF

uchw.w spr.udz.absolut..pdf

zmiana ogłoszenia.doc

SIWZ Kredyt 2010.doc

wyjasnienia_do_proj_budz.PDF

zarz_wojta_w_spr_przedl_budz_2010.PDF

wyjaśnienia do SIWZ.doc

wyjaśnienia do SIWZ.doc

ZMIANA TREŚCI SIWZ.doc

zaśw. ZUS.pdf

uchwała_kredytowa.PDF

opinia_RIO_w spr_mozliw_spl_kredytu.PDF

decyzja_nadanie_NIP.PDF

zaswiadczenie_nr_REGON.PDF

zaswiadczenie_o_wyb_wojta.PDF

uchwała_w_spr_powolania_skarbnika.PDF

Rb-27S_II_2010.PDF

Rb-28S_II_2010.PDF

Rb-NDS_II_2010.PDF

Rb-N_II_2010.PDF

Rb-Z_II_2010.PDF

prognoza_dlugu.PDF

informacja_o_stanie_mienia_komunalnego.PDF

opinia_RIO_proj_budzetu_2010.PDF

opinia_RIO_wyk_budzetu_2009.PDF

bilans_2009_01.PDF

bilans_2009_02.PDF

uzasadnienie_do_proj_budzetu_2010.PDF

opinia_RIO_wyk_budzetu_2008.PDF

opinia_RIO_wyk_budz_2007.PDF

bilans_2008_01.PDF

bilans_2008_02.PDF

bilans_2007_01.PDF

bilans_2007_02.PDF

Rb-27S_2009.PDF

Rb-28S_2009.PDF

Rb-N_2009.PDF

Rb-Z_2009.PDF

Rb-NDS_2009.PDF

Rb-27S_2008.PDF

Rb-28S_2008.PDF

Rb-N_2008.PDF

Rb-Z_2008.PDF

Rb-NDS_2008.PDF

Rb-27S_2007.PDF

Rb-28S_2007.PDF

Rb-N_2007.PDF

Rb-Z_2007.PDF

Rb-NDS_2007.PDF

 ogłoszenie o przetargu.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-08-04 08:12:25 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:01:44.
Przebudowa mostu przez rzekę Krępiankę w km
1+545 w ciągu drogi gminnej 190632W w
miejscowości Solec nad Wisłą
 unieważnienie most.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-08-02 12:53:42.
Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci
uczęszczających do przedszkola w ramach
realizowanego projektu ,,Przedmieskie Przedszkole
– Szansą dla Młodego Europejczyka”.
 unieważnienie catering.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-08-02 12:24:44.
Dowóz i odwóz dzieci uczęszczających do
przedszkola w ramach realizowanego projektu
Przedmieskie Przedszkole - szansą dla Młodego
Europejczyka

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ dowóz.doc

SIWZ dowóz dzieci.doc

 ogłoszenie o przetargu dowóz.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-07-20 14:47:01 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:02:12.
Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci
uczęszczających do przedszkola w ramach
realizowanego projektu ,,Przedmieskie Przedszkole
– Szansą dla Młodego Europejczyka”.

SIWZ catering po zmianach.doc

SIWZ catering.doc

 OGŁOSZENIE catering.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-07-19 15:18:34 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:02:36.
Przebudowa mostu przez rzekę Krępiankę w km 1 +
545 w ciągu drogi gminnej 190632W w miejscowości
Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ.doc

SIWZ most.pdf

SST_Solec n. Wisłą.doc

Wykaz SST_Solec.doc

Opis techniczny PB.doc

Opis techniczny do Projektu zagospodarowania terenu.doc

Przredmiar robót.pdf

kosztorys ofertowy.doc

Rys_Nr_1.pdf

Rys_Nr_2.pdf

Rys_Nr_6.jpg

g_1_001.jpg

g_1_002.jpg

g_1_003.jpg

g_1_004.jpg

g_1_005.jpg

g_1_006.jpg

g_1_007.jpg

g_1_008.jpg

 OGŁOSZENIE o PRZETARGU most.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-07-16 10:20:30 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:03:03.
Remont budynku Zespołu Szkół Samorządowych w
Solcu
 rozsztrzygnięcie szkoła.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-07-16 09:53:02 | Data modyfikacji: 2010-07-16 09:53:27.
Przebudowa drogi gminnej nr 190618W dojazdowej do
gruntów rolnych w Woli Pawłowskiej
 rozstrzygn. przetargu Wola P.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-07-16 09:51:19.
Remont nawierzchni drogowej ulic: Łoteckiego,
Rynek, Zwoleńska, Cicha i Wąska w miejscowości
Solec nad Wisłą oraz Modernizacja drogi gminnej
Nr 190602W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy
Kolonia”.
 rozstrzygn. przetargu Solec, Zemborzyn.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-07-16 09:47:24 | Data modyfikacji: 2010-07-16 09:48:09.
Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym na
przedszkole
 rozsztrzygnięcie.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-07-16 09:43:58.
Remont nawierzchni drogowej ulic: Łoteckiego,
Rynek, Zwoleńska, Cicha i Wąska w miejscowości
Solec nad Wisłą oraz Modernizacja drogi gminnej
Nr 190602W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy
Kolonia
 rozstrzygn. przetargu.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-07-08 07:51:20.
Remont budynku Zespołu Szkół Samorządowych w
Solcu nad Wisłą

SIWZ ZSS Solec.pdf

remont korytarzy.pdf

przedmiar Solec korytarze.pdf

instalacja elektr.pdf

przedmiar Solec elektryka.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-06-22 13:13:17 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:03:27.
Przebudowa drogi gminnej nr 190618W dojazdowej do
gruntów rolnych w Woli Pawłowskiej

SIWZ Wola Pawłowska.pdf

Wola P. przedmiar.pdf

Wola P. specyfikacja.pdf

 ogłoszenie o przetargu Wola P..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-06-21 14:18:55 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:03:51.
Remont nawierzchni drogowej ulic: Łoteckiego,
Rynek, Zwoleńska, Cicha i Wąska w miejscowości
Solec nad Wisłą oraz Modernizacja drogi gminnej
Nr 190602W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy
Kolonia

przedmiar ul. Zwolenska.pdf

SIWZ ulice + Zemborzyn.pdf

ulice solca specyfikacja.pdf

przedmiar ul. Rynek.pdf

przedmiar ul. Loteckiego.pdf

przedmiar ul. Cicha.pdf

przedmiar ul. Waska.pdf

Zemborzyn Kol. specyfikacja.pdf

przedmiar zemborzyn kol.pdf

 ogłoszenie na tabl.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-06-21 08:41:59 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:04:14.
Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły
Podstawowej w Przedmieściu Dalszym na przedszkole

SIWZ Przedmieście.pdf

przedmiar przedmieście.pdf

 ogłoszenie o przetargu Przedmieście.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-06-15 09:22:53 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:04:56.
Remont nawierzchni drogowej ulic: Staszica i
Kopernika w miejscowości Solec nad Wisłą oraz
Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W na odcinku od
0 + 000 do 1 + 175 w miejscowości Zemborzyn
Kolonia.
 zawiadomienie - rozstrzygn. przetargu.pdf

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-05-24 10:35:34.
Dostawa i rozgarnięcie kruszywa
 rozstrzygn. przetargu do BIP.doc

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2010-05-04 10:30:09.
„Remont nawierzchni drogowej ulic: Staszica i
Kopernika w miejscowości Solec nad Wisłą oraz
Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W na odcinku od
0 + 000 do 1 + 175 w miejscowości Zemborzyn
Kolonia.”

ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert.doc

SIWZ drogi po zmienionym terminie składania ofert .pdf

SIWZ drogi po zmianach.pdf

SIWZ drogi.pdf

Specyfikacja techniczna ul. Staszica i Kopernika.pdf

Przedmiar ul. Staszica.pdf

Przedmiar ul. Kopernika.pdf

Specyfikacja techniczna Zemborzyn Kolonia .pdf

Przedmiar zemborzyn kol..xls.pdf

 Ogłoszenie o przetargu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-04-26 13:00:17 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:05:43.
Dostawa i rozgarnięcie kruszywa kamiennego na
drogi gminne.

 


 


 


 

ogłoszenie kruszywo.pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

SIWZ kruszywo po zmianach.pdf

 SIWZ kruszywo.doc.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-04-20 09:16:46 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:06:07.
Dokumentacja kosztorysowo - projektowa na remont
ratusza

siwz ratusz

Wytyczne Konserwatora Zabytków

 Ogłoszenie na dokumentację remontu ratusza

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-10-02 10:37:06 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:06:33.
Udzielenie i obsługa kredytu złotówkowego w
wysokości 2 041 059zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu na rok 2009
Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę ING Bank Śląski SA w Kielcach na łączną kwotę 301 560,09zł 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2009-09-23 11:21:42.
Zakup sprzętu pożarniczego

Wymagania techniczne

 Zakup sprzętu pożarniczego

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-09-07 14:44:21 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:06:58.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
złotówkowego w wysokości 2.401.059 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu na rok 2009

Do chwili składania ofert złożono jedną ofertę - Bank Spółdzielczy w Lipsku na kwotę 443.620,34zł.


po rozpatrzeniu oferty komisja na podstawie art. 93 pkt1 ppkt.4 uniewarzniła postępowanie.

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Data wprowadzenia: 2009-09-03 10:54:25.
DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE I
OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU ZŁOTÓWKOWEGO
W WYS. 2.041.059 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU NA ROK
2009

UWAGA:


Zmiana terminu składania ofert - aktualna data złożenia oferty - 21.09.2009 godz. 930

ogłoszenie kredyt 2009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2006r

Poprawiona SIWZ

Opinia o projekcie budżetu na 2007r

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2008r

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2009r

Opinia RIO o spr z wyk budżetu 2008

Opnia RIO o spr z wyk budżetu za 2006

Opinia RIO o spr z wyk budżetu za 2007r

Prognoza długu

uWAGA

Zmiana w treści przedmiotu ogłoszenia

Zmiana w treści SIWZ

Uchwała RIO w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

Numer NIP

Rb27S za 2008 rok

Rb28S za 2008 rok

RB 27S za II kwartał 2009 rok

Rb 28 S za II kwartał 2009 roku

RbN za 2008 rok

RbN za II kwartał 2009 roku

RbNDS za 2008 rok

RbNDS za II kwartał 2009 roku

RbZ za 2008 rok

RbZ za II kwartał 2009 roku

Zaświadczenie REGON

Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu

Rb27S za 2007 rok

Rb28S za 2007 rok

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Budżet 2009 - Plan dochodów

Budżet 2009 - Plan wydatków

Budżet 2009 - Plan przychodów i rozchodów

Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2007r

Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wojtowi absolutorium za 2008 rok.tif

uchwała budżetowa 2009

Wykaz zobowiząń z tytułu kredytów i pożyczek

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w skladkach ZUS

Oświadczenie o terminowych spłatach zobowiązań kredytowych

Budżet 2009 - wieloletni plan inwestycyjny.

Budżet 2009 - Inwestycje

Budzet 2009 - Uchwała w sprawie zmian budżetowych z 26.03.2009

Budżet 2009 - dochody po zmianach z 26.03.2009

Budżet 2009 - Wydatki po zmianach z 26.03.2009

Budżet 2009 - Wieloletni plan inwestycyjny po zmianach z 26.03.2009

Budżet 2009 - Inwestycje po zmianach z 26.03.2009

Budżet 2009 - Wydatki na programy ze środków z Funduszy Strukturalnych po zmianach z 26.03.2009

Budżet 2009 - przychody i rozchody po zminach z 26.03.2009

Budżet 2009 - uchwała o zmianach budżetowych z 27.08.2009

Budżet 2009 - Dochody po zmianach z 27.08.2009

Budżet 2009 - wydatki po zmianach z 27.08.2009

Budżet 2009 - wieloletni plan inwestycyjny po zmianach z 27.08.2009

Budżet 2009 - zadania inwestycyjne po zmianach z 27.08.2009

Budżet 2009 - wydatki na programy z funduszy strukturalnych po zmianach z 27.08.2009

Budżet 2009 - dochody na zadania zlecone po zmianach z 27.08.2009.

Budżet 2009 - wydatki na zadania zlecone po zmianach z 27.08.2009

 siwz na kredyt.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-08-28 12:44:02 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:07:21.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
złotówkowego w wysokości 2401059zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu na 2009 rok

SIWZ

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2007

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2008

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2009

Opinia Rio o spr z wyk budżetu za 2008

Opinia RIO o spraw z wyk budżetu za 2006

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2006

Opinia RIO w spr wyk budżetu za 2007

Prognoza długu

Rb N za 2006

Rb N za 2008

Rb N za 2007

Rb N za II kw 2009

Rb NDS za 2006

Rb NDS za 2007

Rb NDS za 2008

Rb NDS za II kw 2009

Rb PDP za 2008

Rb PDP za II kw 2009

Rb Z za 2006

Rb Z za 2007

Rb Z za 2008

Rb Z za II kw 2009

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zaświadczenie o wyborze Wójta

Rb 28S za 2008

Rb 27S za 2008

Rb 27S za II kw 2009

Rb 28S za II kw 2009

 Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-08-14 12:42:59 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:08:05.
Nowe perspektywy szkolenia i doradztwo dla osób
odchodzących z rolnictwa

SIWZ doradztwo

korekta SIWZ

Aktualny nr konta bankowego

 ogloszenie doradztwo.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-07-23 12:56:43 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:08:26.
Przetarg na kurs prawa jazdy

SIWZ

Poprawiona SIWZ

aktualny numer konta bankowego

 ogloszenie prawo jazdy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-07-22 11:58:12 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:08:44.
Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w
Pawłowicach

Ogłoszenie

przemiar uzupełniony

Wzór umowy

 siwz 190634W.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-07-06 14:16:44 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:09:04.
Modernizacja drogi dojazdowej nr 190608W do
gruntów rolnych w miejscowości Przedmieście
Bliższe

Ogłoszenie

Przedmiar

Wzór umowy

 siwz 190608W.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-07-06 12:35:30 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:09:25.
Remont sal lekcyjnych w ZSS w Solcu nad Wisłą

SIWZ remont

Przedmiar

przedmiar remont

Umowa wzór

 ogloszenie ZSS.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-06-19 07:47:27 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:09:43.
Przebudowa drogi gminnej w Sadkowicach

SIWZ - 190607W

SST - 190607W

przedmiar - 190607W

umowa 190607W

 ogloszenie 190607W.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-05-26 13:14:05 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:10:05.
Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w
Przedmieściu Dalszym

SIWZ - 190619W

SST - 190619W

umowa - 190619W

przedmiar - 19619W

kosztorys ofertowy - 190619W

 ogloszenie 190619W.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-05-26 13:03:11 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:10:32.
Oświetlenie uliczne

SWIZ oswietlenie

spec tech

Przedmiar 12

Oferta

Wyjaśnienia do Specyfikacji Technicznej

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia

 ogloszenie oswietlenie.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-03-11 13:01:12 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:10:55.
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 754

SIWZ

 ogloszenie 2009.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-03-10 08:02:00 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:11:14.
Dostawa i montaż lamp oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Solec nad Wisłą

przedmiar

projekt

Informacja

 OGLOSZENIE oswietlenie.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2009-02-04 11:37:41 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:11:34.
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów
rolnych nr 190620W w miejscowości Kolonia Boiska

Specyfikacja

Przedmiar

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2008-08-11 11:59:10 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:12:03.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż biletów
miesięcznych szkolnych umożliwiających dojazdy
dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy
Solec nad Wisłą w roku szkolnym: 2008/2009,
2009/2010 i 2010/2011

umowa

zalacznik nr 1.doc

Załącznik nr 2

SIWZ dowozy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4,5

 Ogloszenie dowozy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2008-08-08 14:08:16 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:12:30.
Przace projektowe związane z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad
Wisłą

SWIZ

 ogloszenie dokumentacja przebudowy drogi wojew.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Zaborski Krzysztof | Data wprowadzenia: 2008-08-04 09:45:52 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:13:09.
Wykaz nieruchomości 2
 Wykaz nieruchomości 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:59:08 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:13:30.
`Modernizacja

Ogłoszenie

Przedmiar Solec Piaski.pdf

 SIWZ Solec Piaski.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2008-05-26 11:47:00 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:13:52.
Wynajem nieruchomości
 Ogloszenie wynajem niruchomosci.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2008-05-21 12:04:31 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:14:12.
Kontynuacja modernizacji stadionu sportowego w
Solcu nad Wisłą

SIWZ 1.pdf

Oferta boisko kontynuacja 1.pdf

przedmiar 1.pdf

Oswiadczenie boisko 1.pdf

 ogloszenie 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2008-05-19 13:56:06 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:14:28.
Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2007-11-08 15:13:56 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:14:56.
Dostawa opału

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2007-09-28 12:08:34 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:15:17.
Modernizacja oświetlenia

SIWZ

Projekt i przedmiar

Załącznik 6

 Ogłoeszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2007-09-28 09:43:46 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:15:37.
Dowóz i odwóz uczniów
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2007-08-08 10:02:35 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:15:58.
Kontynuacja modernizacji stadionu sportowego w
Solcu nad Wisłą

SWIZ boisko

Oferta boisko

Oświadczenie

przedmiar robót

 ogloszenie stadion.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Zaborski Krzysztof | Data wprowadzenia: 2007-07-20 15:09:34 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:16:19.
Remonty szkół

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Przedmiar zadanie 1

Przedmiar zadanie 2

Przedmiar zadanie 3

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Zaborski Krzysztof | Data wprowadzenia: 2007-07-17 14:22:14 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:16:39.
Modernizacja drogi gminnej 013

SIWZ 013.pdf

ogloszenie drogi 013.pdf

Oferta

Przedmiar

oświadczenie

 Ogłoszenie droga 013

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2007-07-13 13:28:15 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:17:00.
`Modernizacja

Specyfikacja

Oferta

Przedmiar 023

oświadczenie

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2007-07-13 11:27:25 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:18:35.
Sprzedaż nieruchomości
 sprzedaz

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2007-05-25 07:48:05 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:19:00.
Zakup dostawa używanej kruszarki do kamienia i
betonu

SIWZ

 ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2007-03-02 08:39:52 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:19:24.
Samochód strażacki

Specyfikacja

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Jerzy Krawczyk | Data wprowadzenia: 2006-11-15 07:08:06 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:19:46.
Dostawy opału

specyfikacja

 dostawy opalu

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-09-26 11:21:05 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:20:09.
Budowa wodociągu
 budowa wodociagu

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 10:21:51.
Obsługa bankowa Gminy

wjasnienie

SIWZ

 Obsługa bankowa Gminy

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2006-08-10 12:05:15 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:20:27.
Udzielenie kredytu długoterminowego

SIWZ

 Udzielenie kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2006-08-10 12:01:36 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:20:51.
Modernizacja boiska sportowego

SIWZ

 modernizacja boiska

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-08-10 08:20:59 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:22:16.
Budowa wodociagu

specyfikacja

 ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-08-10 08:02:37 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:22:37.
Ocieplenie szkoły
 Ocieplenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-05-31 09:19:26 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:23:30.
Droga 023 Sadkowice
 Droga 023 Sadkowice

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-05-31 09:18:48 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:23:57.
Droga 007 Sadkowice
 Droga 007 Sadkowice

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-05-31 09:17:59 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:24:18.
Elewacja Pawłowice
 Elewacja Pawłowice

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmiwszek | Data wprowadzenia: 2006-04-24 13:15:56 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:24:59.
Zagospodarowanie centrun drugi przetarg
 Zagospodarowanie centrum grugi przetarg

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-03-29 14:29:04 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:25:20.
Przetarg - dokumentacja wodociąg
 Przetarg - dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-03-09 10:46:06 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:25:41.
Droga gminna 008
 Dziurków.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-02-14 08:32:22 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:25:59.
Droga gminnna 053
 Raj.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Lucja Śmieszek | Data wprowadzenia: 2006-02-14 08:28:31 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:26:21.
Droga gminna 041

ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2006-01-13 11:05:24 | Data modyfikacji: 2018-03-06 08:20:57.
Droga gminna 018

ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2006-01-13 11:03:53 | Data modyfikacji: 2018-03-06 08:22:16.
Zagospodarowanie centrum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Solec nad Wisłą: modernizacja - zagospodarowanie rynku łącznie z terenami przyległymi w miejscowości Solec nad Wisłą SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, do kontaktów: Krzysztof Zaborski, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie, tel. 048 3761266, 3761257, fax 048 3761266, e-mail: gmina@solec.pl, www.solec.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja - zagospodarowanie rynku łącznie z terenami przyległymi w miejscowości Solec nad Wisłą. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - wymiana chodników na Placu Bolesława Śmiałego - wymiana chodników na ul. Rynek - wymiana chodników obok przystanku autobusowego - chodniki w parku - ciągi pieszo - jezdne z kostki brukowej - ogrodzenie - mała architektura - wiata przystankowa. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Solec nad Wisłą. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.11.27.20. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Jak w pkt. II.1.3. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 24.03.2006; data zakończenia: 31.08.2006; SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Wymagane wadium: 10 000,00 zł. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. winni prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, Zamawiający nie stawia wymagań minimalnych co do ilości i rodzaju urządzeń jakimi winien dysponować wykonawca - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej po jednej osobie posiadającej aktualne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży zgodnie z zamówieniem - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub dysponować kredytem w rachunku podstawowym bądź posiadać zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 25% ceny oferowanej oraz winien być ubezpieczony w zakresie działalności na kwotę odpowiadającą wartości umowy - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia /art. 24 ust 1 i 2 ustawy/ Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. SEKCJA IV: TRYBY IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 08.03.2006. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.03.2006 godzina 12:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.03.2006, godzina 12:30, Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul Rynek 1. SEKCJA V: INNE INFORMACJE VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, EFOiGR - Sekcja Orientacji, w ramach SPO-Rol Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. 2) Data wysłania ogłoszenia: 05.01.2006.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Autor: Krzysztof Zaborski | Data wprowadzenia: 2006-01-13 11:01:15 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:02:09.
Data wprowadzenia: 2006-01-13 11:01:15
Data modyfikacji: 2018-02-06 08:02:09
Autor: Krzysztof Zaborski
Opublikowane przez: Marcin Teske