INFORMACJA O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2024-2027
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników, Prezes
Sądu Okręgowego w Radomiu wystąpił do Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą o dokonanie
naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.
Liczba ławników jaka powinna zostać wybrana do Sądu Rejonowego w Lipsku:
• do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa
rodzinnego i nieletnich – 1 ławnik,
Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do 30 czerwca 2023 r. zgodnie
z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 217 ze zm.) stanowi, że:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
− prezesi właściwych sądów,
− stowarzyszenia,
− inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
− co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia
30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat
ma obowiązek dołączyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a
także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2022 poz. 2527 z późn. zm.),
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Ponadto:
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie,
inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące
tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób
zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru
lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi
kandydat na ławnika.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób
popierających kandydata można odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad
Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, na I piętrze w pokoju nr 3 (sekretariat).
Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą www.bip.solec.pl w zakładce Wybory ławników
na kadencję 2024-2027.
Wzór karty zgłoszenia jest dostępny także za pośrednictwem Internetu na stronie:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-
lawnikow
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi
dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą, pokoju nr 3
(sekretariat), w godzinach otwarcia tj,
- w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00
- wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30
- piątki w godzinach od 7.30 do 15.00
Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 783 627 100.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa
w § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.),
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5 ustawy
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), pozostawia się bez
dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy ustawy o ustroju sądów
powszechnych i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:00:47.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:13:31.
Rozporządzenie 2023
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:14:20.
Wzór oświadczenia o nie prowadzeniu
postępowania o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
2023
 Wzór oświadczenia kadydata na ławnika dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego lub przestępstw skarbowych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:16:40.
Wzór Oświadczenie kandydata na ławnika o
władzy rodzicielskiej
 Wzór oświadczenia kandydata na ławnika - dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:23:13.
Wzór listy osób zgłaszających kandydata na
ławnika
 Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:25:33.
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
kandydata na ławnika - wzór
 Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:26:25.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych w wyborach na ławników do
sądów powszechnych
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w wyborach na ławników do sądów powszechnych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:30:47.
Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:30:47
Opublikowane przez: Marcin Teske