GMINA
NAZWA GMINY Miasto i Gmina Solec nad Wisłą
RODZAJ Gmina miejsko-wiejska
LOKALIZACJA woj.mazowieckie, pow.lipski
KOD 27-320
MIEJSCOWOŚĆ Solec nad Wisłą, ulica. Rynek 1
KONTAKT tel. 783-627-100
e-mail: gmina@solec.pl
Burmistrz  Małgorzata Szymańska
tel.
e-mail:burmistrz.szymanska@solec.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej
 Jadwiga Kandyba tel.
e-mail: gmina@solec.pl
Sekretarz Miasta i  Gminy Roksana Dąbrowska-Czerwonka
tel. 691-658-424
e-mail: r.d.czerwonka@solec.pl e-mail: sekretarz.s@solec.pl
Skarbnik  Miasta i Gminy Sikorska Ewa
tel. 697-360-380
e-mail: finanse@solec.pl

 

 Uwaga! Strona zostanie niedługo przeniesiona do archiwum.

Od 29.07.2024 r. Biuletyn Informacji Publicznej ma nowy adres: https://www.gov.pl/bip
Jeśli szukasz informacji o jakimś podmiocie, sprawdź czy został już przeniesiony na nową witrynę.
Jeśli chcesz utworzyć kartę kontaktową swojego podmiotu na nowej stronie lub ją przenieść,
złóż wniosek na https://www.gov.pl/bip.

 

  Sesja Rady Gminy Online

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2024-05-22 08:07:28.

Informacje niejawne
----------------------------
  • Tytuł informacji:
    Podstawa prawna:
    [2022-10-26 07:40:24] Marcin Teske

Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2024-05-22 08:07:28
Opublikowane przez: Marcin Teske