Budowa sieci wodociągowej Powiśle - etap III w
gminie Solec nad Wisłą

UWAGA! Nastąpiła zmiana w treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Proszę o zapoznanie się z dokumentem pn. "Zmiana treści SIWZ" z dnia 16-07-2014 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 16-07-2014 r.

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

zał. nr 4 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 6 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

zał. nr 7 do SIWZ - informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej

zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy

przedmiar robót

mapa poglądowa przebiegu trasy sieci (4 karty)

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-07-10 14:48:27 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:46:25.
Usługa przewozu uczniów do szkół na terenie
Gminy Solec nad Wisłą

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

zał. nr 4 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 6 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

zał. nr 7 do SIWZ - informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej

zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-07-18 09:43:42 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:47:13.
Pasaż spacerowy ul. Kopernika z punktem
widokowym i schodami do Raju

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

zał. nr 4 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 6 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

zał. nr 7 do SIWZ - oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy

przedmiar robót i charakterystyka obiektu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-09-19 09:52:39 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:48:50.
Przebudowa drogi gminnej nr 190605W w Solcu nad
Wisłą o dł. 800m od km 0+000 do km 0+800.

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przedmiar robót

zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

zał. nr 4 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 6 do SIWZ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-08 12:46:39 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:34:54.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych w gminie Solec nad
Wisłą

UWAGA!


W dniu 15.12.2014 r. Zamawiający wprowadził zmianę w treści SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Prosimy o zapoznanie się z tymi zmianami zawartymi w plikach pn.: "zmiana w treści SIWZ z dnia 15.12.2014 r.",  "zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.12.2014 r".

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 - formularz ofertowy

zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług

zał. nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. nr 5 - lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

zał. nr 6 - wzór umowy

zmiana w treści SIWZ z dnia 15.12.2014 r.

zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.12.2014 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-11 13:32:30 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:34:08.

Zobacz:
 2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2014-12-11 13:32:30
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:34:08
Opublikowane przez: Marcin Teske