ZAKAZ WYPALANIA TRAW
 Nie wypalajmy traw.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:58:50 | Data modyfikacji: 2012-03-28 09:01:35.
Zagrożenie powodzią w Solcu nad Wisłą.
W dniu 27 lutego 2012 roku mieszkańcy Gminy Solec nad Wisłą przeżywali groźne chwile. Na rzece Wiśle utworzył się zator lodowy, powodując spiętrzenie wody. Powstał on na odcinku około 50 kilometrów od Puław do Kolonii Nadwiślańskiej. Zator lodowy powodował podnoszenie się stanu wody na rzece Krępiance, co stanowiło zagrożenie dla mieszkańców ulic Amernii, Podzamcza i Podemłynia w Solcu nad Wisłą.
W stanie zagrożenia powodziowego było 26 posesji, podtopione zostały 3 gospodarstwa.
W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Solec nad Wisłą - Andrzej Czajkowski
o godzinie 8:00 zarządził stan alarmowy na rzece Krępiance. W stan gotowości postawione zostały siły JRG PSP w Lipsku, OSP Solec nad Wisłą oraz Policja. Poinformowano mieszkańców zagrożonej powodzią części Solca o konieczności przygotowania się do ewakuacji osób i mienia. Komunikat został przekazany w formie pisemnej przez funkcjonariusza Policji. Decyzją Wójta Gminy Solec nad Wisłą został zwołany 11-osobowy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, na posiedzeniu którego zostały rozdzielone zadania. Sytuacja robiła się coraz bardziej dramatyczna, z uwagi na rosnący stan wody rzeki Wisły. W związku z tym Wójt Andrzej Czajkowski o godzinie 14:30 wydał zarządzenie
o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie naszej gminy. Prowadzony był ciągły monitoring sytuacji, która przybierała bardziej dynamiczny charakter. Stan wody był całodobowo monitorowany przez strażaków z OSP Solec nad Wisłą. Meldunki o zaistniałej sytuacji przekazywane były na bieżąco do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipsku. Około godz. 18:00 na rzece Wiśle zator lodowy spowodował gwałtowny przybór wody. Taki stan utrzymywał się do godziny 22:00. Tuż przed północą sytuacja się odmieniła, czoło zatoru ruszyło w dół rzeki. Następnego dnia poziom wody w rzece Wiśle i na rzece Krępiance spadł poniżej poziomu ostrzegawczego.
Tym razem przyroda sama poradziła sobie z problemem, zator rozpadł się samoczynnie i kra zaczęła spływać swobodnie w dół rzeki. Po unormowaniu stanu wód Wójt Gminy Solec nad Wisłą 29 lutego 2012 roku o godzinie 8:00 wydał zarządzenie w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego rzeki Krępianki, pogotowie przeciwpowodziowe rzeki Wisły na terenie Gminy Solec nad Wisłą zostało odwołane o godzinie 8:00 następnego dnia.
Anna Markuszewska
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-06 13:29:11.
`informacja
I N F O R M A C J A
W związku ze wzrostem zagrożenia pożarowego w budynkach, proszę o zwrócenie uwagi na konieczność sprawowania prawidłowego nadzoru właścicielskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Aby uchronić się przed zaczadzeniem należy co najmniej raz w roku dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych. Ponadto
w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: co najmniej 4 razy w roku od palenisk opalanych paliwem stałym, co najmniej 2 razy w roku od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym. Natomiast zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych należy usuwać co najmniej raz w roku. Rozwiązaniem, które może uchronić nas przed zaczadzeniem, są czujki przeciwpożarowe reagujące na tlenek węgla, które powinny zostać zamontowane w miejscach gdzie może pojawić się tlenek węgla. Czujka po wykryciu gazu bardzo szybko reaguje i informuje nas o tym dźwiękiem.
W związku z trwającą ogólnopolską kampanią prewencyjną „NIE DLA CZADU” poniżej zamieszczone są odnośniki do działań zmierzających do podniesienia wśród społeczeństwa lokalnego świadomości w zakresie niebezpieczeństwa jakie stanowi tlenek węgla.
Tlenek węgla /czad/ jest gazem, powstałym w wyniku niepełnego spalania węgla, drewna, gazu oraz oleju opałowego. Posiada właściwości wybuchowe, w powietrzu pali się niebieskawym płomieniem, łatwo się rozprzestrzenia. Nie posiada smaku, zapachu, barwy. Ze względu na swoje właściwości i sposób działania na organizm ludzki zwany jest „cichym zabójcą”.
Objawy zatrucia. Pierwsze objawy zatrucia to: osłabienie organizmu, bóle głowy, senność i zmęczenie. Przy wysokich stężeniach utrata przytomności, a w konsekwencji ryzyko wystąpienia zgonu. Szczególnie narażeni są ludzie starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci.
Tlenek węgla do organizmu wchłania się w czasie, gdy oddychamy tak też zostaje z niego wydalony. W płucach, wiążę się z hemoglobiną, biorącą czynny udział w transporcie tlenu do organizmu. Tlenek węgla uniemożliwia zmienionej hemoglobinie przenoszenie tlenu
w organizmie co w konsekwencji prowadzi do niedotlenienia układu nerwowego
i naczyniowo-sercowego.

Źródłem czadu mogą być wszelkiego rodzaju piece grzewcze, kominki, przenośne piecyki gazowe, piece kaflowe a nawet kuchenki gazowe. Problem powstaje w sytuacji, gdy urządzenie jest popsute lub rozregulowane, lub gdy dopływ świeżego powietrza do budynku zostaje znacznie lub całkowicie ograniczony (np. zablokowany lub nieszczelny przewód kominowy, pozatykane kratki wentylacyjne). W wyniku niepełnego spalania
w pomieszczeniach zaczyna się gromadzić tlenek węgla. Spaliny zamiast wydobywać się przewodem kominowym na zewnątrz budynku są z powrotem zasysane. Do podobnej sytuacji może dojść także w przypadku zbyt szczelnych pomieszczeń. W ten sposób ogranicza się wymianę powietrza, a tym samym do spalania paliwa nie dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu.
W celu uniknięcia sytuacji stwarzających zagrożenia zatruciem tlenku węgla należy przestrzegać następujących zasad.
• nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,
• nie należy ogrzewać pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych gdyż może to spowodować poważne zatrucia,
• w pomieszczeniach, których występuje spalanie paliwa należy zapewnić skuteczną wentylację,
• nie należy zatykać kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz od przewodów wentylacyjnych,
• wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otworzyć okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę;
• jak najszybciej wynieść zaczadzonego na świeże powietrze,
• rozluźnić ubranie– rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze:
- pogotowie ratunkowe – tel. 999,
- straż pożarna – tel. 998 lub 112.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-02-10 10:00:52 | Data modyfikacji: 2012-03-28 09:00:46.
!!! Uwaga !!! zakaz wypalania traw
STOP! wypalaniu traw na Mazowszu
Od pokoleń wielu rolników po zimie wypala trawy w błędnym przekonaniu, że spowoduje to jej szybszy i bujniejszy odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. W województwie mazowieckim w ubiegłym roku straż pożarna gasiła 12188 pożarów traw. Płonęło 6912 ha nieużytków. Każda taka interwencja to poważny wydatek finansowy i zaangażowanie znacznych sił staży pożarnej.
• Pożary niszczą przyrodę
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem
z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki
i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat.
• Wypalanie traw wyjaławia ziemię
Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację.

• Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach to także zagrożenie dla kierowców. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną groźnych kolizji drogowych. Może powodować także zatrucia.
• Utrata dopłat bezpośrednich
Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej". Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów,
o tyle mogą być pomniejszone jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a także płatności rolno-środowiskowe (PROW 2007 - 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) oraz płatności z tytułu ONW. Wysokość kary może jednak wzrosnąć do 5 proc., bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie. Gdy rolnikowi zostanie udowodnione celowe wypalanie traw, ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów płatności bezpośrednich aż o 20%, a w skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.
• Wypalanie traw to przestępstwo
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia.

 Uwaga.jpg

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:29:05 | Data modyfikacji: 2013-03-15 13:05:44.
OSTRZEŻENIE Nr 43
 Ostrzeżenie METEO nr 43.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:17:42.
Ostrzeżenie z dnia 28-07-2016 r. o silnych
burzach z gradem

Ostrzeżenie METEO nr 48

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:34:35 | Data modyfikacji: 2016-07-28 12:36:03.
Ostrzeżenie z dnia 29-07-2016 r. o silnych
burzach z gradem

Ostrzeżenie meteo nr 49

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:58:57.
Ostrzeżenie z dnia 31-07-2016 r. o intensywnych
opadach deszczu

Ostrzeżenie METEO nr 51

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:37:20 | Data modyfikacji: 2016-08-01 10:47:10.
Prognoza pogody dla woj. mazowieckiego ważność
01-03.08.2016 r.

Prognoza

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:52:28 | Data modyfikacji: 2016-08-01 10:55:59.
Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
IMGW - PIB w Warszawi OSTRZEŻENIE Nr 1
 Ostrzeżenie METEO nr 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:46:40.
Ostrzeżenie METEO nr 21
 Ostrzeżenie METEO nr 21.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:02:42.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne 67

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:04:30.
Ostrzeżenia - województwo mazowieckie 2021
 ostrzeżenie2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-17 13:26:17.

Zobacz:
 Zagospodarowanie przestrzenne .  Ochrona Środowiska .  Wykaz danych o Środowisku .  Gospodarka mieszkaniowa .  Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości  .  Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo .  Mienie gminy .  Zarządzenia kryzysowe .  Obrona Cywilna . 
Data wprowadzenia: 2021-06-17 13:26:17
Opublikowane przez: Marcin Teske