Uchwała nr VI/30/03

Rady Gminy w Solcu n/Wisłą

z dnia 28 marca 2003 r.


W sprawie uchwalenia budżetu gminy Solec n/Wisłą na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 112 ust.2, 124 i 128 ust.2 pkt 1, 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych
(tekst jednolity w Dz.U. nr 15 z 2003 roku, poz. 148) uchwala się, co następuje.

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 7.141.718 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 8.000.491 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetowy, stanowiący różnicę między kwotą planowanych
wydatków a kwotą planowanych dochodów wynosi 858.773 złote,
2. Planuje się pokryć spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w
wysokości 307.121 złotych dochodami własnymi,
3. Źródłem sfinansowania deficytu będą :
- wolne środki z 2002 roku w wysokości 87.602 złote,
- kredyt bankowy w wysokości 1.078.292 złote,
4. Prognozuje się kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego zgod-
nie z załącznikiem nr 3 do uchwały.


§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
68.000 złotych.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki związane z jego realizacją zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 441.112 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się jednostkowe stawki kalkulacyjne dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budże-
towym 2003,
2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2003-08-29 11:23:20 | Data modyfikacji: 2003-08-29 11:25:17.
dochody budżetu Gminy na 2003 rok

 dochody Gminy na 2003 rok

Opublikowane przez: Halina Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2003-08-29 11:35:41 | Data modyfikacji: 2003-08-29 11:36:24.
Wydatki budżetu Gnminy na 2003 rok
 wydatki Gminy na 2003 rok

Opublikowane przez: Halina Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2003-08-29 11:41:12 | Data modyfikacji: 2003-08-29 11:41:36.
Zadania zlecone na 2003 rok
 zadania zlecone na 2003 rok

Opublikowane przez: Halina Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2003-08-29 11:45:06 | Data modyfikacji: 2003-08-29 11:45:28.
wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok
 zadania inwestycyjne

Opublikowane przez: Halina Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2003-08-29 11:53:38 | Data modyfikacji: 2003-09-01 15:06:56.
Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego na 2003
rok
 ZUKR - przychody i wydatki

Opublikowane przez: Halina Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2003-08-29 11:57:49 | Data modyfikacji: 2003-08-29 11:58:11.
Prognoza długu na 2003 rok
 Prognoza długu Gminy na 2003 rok

Opublikowane przez: Halina Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2003-08-29 12:02:28 | Data modyfikacji: 2003-08-29 12:02:55.
Fundusz Ochrony Środowiska na 2003 rok
 FOŚ na 2003 rok

Opublikowane przez: Halina Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2003-08-29 12:06:54 | Data modyfikacji: 2003-08-29 12:07:14.
dochody 2005
 dochody 2005

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2005-06-16 12:40:00.
inwestycje 2005
 inwestycje 2005

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2005-06-16 12:41:09.
Uchwała budżetowa 2005
 Uchwala budzetowa 2005

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2005-06-16 12:45:11.
wydatki 2005
 wydatki 2005

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2005-06-16 12:46:18.
prognoza kwoty długu 2005 2009
 prognoza kwoty dlugu 2005 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Haliny Majcher | Autor: Ryszard Brzóska | Data wprowadzenia: 2005-06-16 12:55:49 | Data modyfikacji: 2005-06-16 12:59:27.
Sprawozdanie Roczne z Wykonania Budżetu za
2017r.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:14:30.
Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:14:30
Opublikowane przez: Marcin Teske