bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015rSesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad WisłąLXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z 27.07.2023 strona główna 
Uchwała Nr XXXIV/198/2013 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,
Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2013 rok
 Uchwala198.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:17:12.
Uchwała Nr XXXIV/199/2013 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na
2013 rok
 Uchwala199.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:18:06.
Uchwała Nr XXXIV/200/2013 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i
Finasów na 2013 rok
 Uchwala200.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:20:56.
Uchwała Nr XXXIV/201/2013 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
 Uchwala201.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:21:44.
Uchwała Nr XXXIV/202/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały nr XLII/230/2010 Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą z dnia 29.09.2010r.
 Uchwala202.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:23:16.
Uchwała Nr XXXIV/203/2013 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową straż Pożarną
oraz Gminę
 Uchwala203.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:23:46.
Uchwała Nr XXXIV/204/2013 w sprawie podziału
Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody
głosowania , ustalenia ich numerów ,granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwala204.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:24:28.
Uchwała Nr XXXIV/205/2013 w sprawie zmian w
budzecie na rok 2013.
 Uchwala205.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:24:57.
Uchwała Nr XXXIV/206/2013 w sprawie zmiany
uchwały nr XXX/172/2012 z dnia 15 listopada 2012r
w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości
 Uchwała 206.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-07 09:41:28.
Uchwała Nr XXXIV/207/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały nr XXX/178/2012 Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą z dnia 15 listopada 2012r
 uchwala 207.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-07 09:41:59 | Data modyfikacji: 2013-02-25 12:44:38.
Uchwała Nr XXXIV/208/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr.VII.40.2011 z dnia 29 marca 20111
roku.
 uchwala 208.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-07 09:42:41 | Data modyfikacji: 2013-02-25 12:46:24.
Uchwała Nr XXXIV/208/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr.VII.40.2011 z dnia 29 marca 20111
roku.
 uchwala 209a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:15:22.
Uchwała Nr XXXVI209/2013 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonych w Solcu nad
Wisłą
 uchwala 209.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:19:00.
Uchwała Nr XXXVI210/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr VIII.46.2011 z dnia 19 kwietnia 2011
roku.
 uchwala 210.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:19:32.
Uchwała Nr XXXVI211/2013 w sprawie uchwalenia
Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 uchwala 211.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:20:13 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:31:43.
Uchwała Nr XXXVI/212/2013 w sprawie przejęcia
obowiązku odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości , na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospadarowanie tymi odpadami.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:13:54 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:30:55.
Uchwała Nr XXXVII/213/2013 w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 uchwala 213.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:16:24.
Uchwała Nr XXXVII/214/2013 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkieg Fuduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250,871 zł
 uchwala 214.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:18:07.
Uchwała Nr XXXVII/215/2013 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na lata
2013-2027
 uchwala 215.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:20:48.
Uchwała Nr XXXVII/216/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala 216.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:21:53.
Uchwała Nr XXXVII/217/2013 w sprawie określenia
wysokości stawki za odbiór odpdów z posesji, na
których nie zamieszkuja mieszkańcy a powstają
odpady komunalne
 uchwala217.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:34:59 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:35:31.
Uchwała Nr XXXVIII/218/2013 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala218.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:36:12.
Uchwała Nr XXXVIII/219/2013 w sprawie zmiany w
uchwale budżetowej na 2013r
 uchwala219.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:37:56.
Uchwała Nr XXXVIII/220/2013 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospadorowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej
opłaty
 uchwala220.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:38:41.
Uchwała Nr XXXVIII/221/2013 w sprawie sprzedaży
nieruchomośći położonych w Solcu nad Wisłą
stanowiących własność Gminy Solec nad Wisłą
na rzecz użytkownika wieczystego
 uchwala221.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:39:16 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:36:06.
Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały NrXXXVI/2012/2013 z dnia 5 marca 2013r
 uchwala222.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:40:30.
Uchwała Nr XXXIX/223/2013 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
 uchwala223.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:20:17.
Uchwała Nr XXXIX/224/2013 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2012
 uchwala224.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:20:40.
Uchwała Nr XXXIX/225/2013 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego
 uchwala225.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:21:00.
Uchwała Nr XL/226/2013 w sprawie warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków
kominikacji elektronicznej
 uchwała 226.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:29:18.
Uchwała Nr XL/227/2013 w sprawie utworzenia
Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Pawłowicach
 uchwała 227.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:29:39 | Data modyfikacji: 2014-02-11 08:21:26.
Uchwała Nr XL/228/2013 w sprawie Przystąpienia
Gminy Solec nad Wisłą do ralizacji projektu
systemowego, finasowego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki .....
 uchwała 228.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:30:08 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:37:16.
Uchwała Nr XL/229/2013 w sprawie zmian w
budżecie na 2013 r.
 uchwała 229.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:30:52 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:56:49.
Uchwała Nr XL/230/2013 w sprawie przyznania
medalu ,, Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą"
 uchwała 230.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:32:38.
Uchwała Nr XLI/231/2013 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 668990zł
 uchwała 231.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-22 14:06:01.
Uchwała Nr XLI/232/2013 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2027
 uchwała 232.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-22 14:07:32 | Data modyfikacji: 2014-02-11 10:46:29.
Uchwała Nr XL/233/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwała 233.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-22 14:08:33.
Uchwała Nr XLII/234/2013 w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży części nieruchomości nr ew.
1028/1 położonej w Przedmieściu Dalszym
 234a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:14:47.
Uchwała Nr XLII/235/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 235b.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:26:03.
Uchwała Nr XLII/236/2013 w sprawie zmiany
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2027
 236c.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:36:04 | Data modyfikacji: 2014-02-11 10:43:42.
Uchwała Nr XLIII/237/2013 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Słuszczynie nr ew.
423/2
 uchwala 237.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:37:28 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:38:07.
Uchwała Nr XLIII/238/2013 w sprawie przyjęcia
,,Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014"
 uchwala 238.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:49:42 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:38:38.
Uchwała Nr XLIII/239/2013 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla
ustalenia podatku rolnego.
 uchwala 239.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:52:24 | Data modyfikacji: 2014-02-11 10:39:53.
Uchwała Nr XLIII/240/2013 w sprawie obniżenia
ceny sprzedaży drewna na rok 2014 dla celów
podatku leśnego
 uchwala 240.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:55:31.
Uchwała Nr XLIII/241/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala 241.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:57:40.
Uchwała Nr XLIII/242/2013 w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży części nieruchomości nr ew. 2977
w Solcu nad Wisłą
 uchwala 242.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 09:04:21 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:39:12.
Uchwała Nr XLIII/243/2013 w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i
Spraw Społecznych oraz zatwierdzenia
przewodniczącego komisji.
 uchwala 243.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 09:07:34 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:38:55.
Uchwała Nr XLIIV/244/2013 w sprawie określenia
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej i zasad
i trybu jej udzielenia dla samorządowego zakładu
budżetowego w 2014-Zakład Usług komunalnych w
Solcu nad Wisłą
 uchwala244.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:10:25.
Uchwała Nr XLIIV/245/2013 w sprawie wystąpienia
do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy
Kodeks Wyborczy w zakresie wprowadzenia jedno
mandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w
460 okręgach jednomandatowych
 uchwala245.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:11:08 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:34:32.
Uchwała Nr XLIIV/246/2013 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na 2014r.
 uchwala246.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:11:49.
Uchwała Nr XLIIV/247/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala,247.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:14:05.
Uchwała Nr XLIIV/248/2013 w sprawie godzin
otwarcia sklepów spożywczo-przemysłowych na
stacjach paliw płynnych i gazowych na terenie
gminy Solec nad Wisłą
 uchwala248.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:15:20.
Uchwała Nr XLV/249/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 249.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-01-08 10:40:50.

Zobacz:
   2011r
   2012r
   2013r
   2014r
   Uchwały Rady VII Kadencja 2014r
   Sesja Rady V z 27.02.2015r
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady I z 21.11.2018r
   Sesja Rady II z 30.11.2018r
   Sesja Rady III z 18.12.2018r
   Sesja Rady IV z 28.12.2018r
   Sesja Rady V z 29.1.2019r
   Sesja Rady VI z 26.2.2019r
   Sesja Rady VII z 26.3.2019r
    Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
    Sesja Rady IX z 28.5.2019r
    Sesja Rady X 28.06.2019r.
   Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
   Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
   Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
   Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
   Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
   Sesja XVII z 26.11.2019 r.
   Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
   Sesja Rady VI z 24.02.2015r
   Sesja Rady VII z 31.03.2015r
    Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
    Sesja Rady IX z 26.05.2015r
   Sesja Rady X z 23.06.2015r
   Sesja Rady XI z 07.07.2015r
   Sesja Rady XII z 26.08.2015r
   Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
   Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
   Sesja Rady XV z 01.12.2015r
   Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
   Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
   Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
    Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
    Sesja Rady XX z 08.03.2016r
   Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
   Sesja Rady XXII 30.03.2016r
   Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
   Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
   Sesja Rady XXV 16.06.2016r
   Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
   Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
    Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
    Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
    Sesja Rady XXX 29.11.2016r
    Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
    Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
    Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
    Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
    Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
    Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
   Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
    Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
    Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
   Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
    Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
   Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r.
   XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r.
   XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r.
   XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r.
   XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r.
   XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 02.06.2021 r.
   XL Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   L Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVI Seja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r.
   LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 lipca 2023 r.
   LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2023 r.
   LXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2023 r.
   LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 24 października 2023 r.
   LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2023 r.
   LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2023 r.
   LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dniu 28 grudnia 2023 r.
   LXXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2024 r.
   Sesja LXXXI Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 lutego 2024 r.
   LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 marca 2024 r.
   LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2024 r.
   LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2024 r.
   I Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 7 maja 2024 r.
Data wprowadzenia: 2014-01-08 10:40:50
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl