Uchwała Nr XLVI/250/2014 - Uchwała Budżetowa na
2014 r.
 250.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:16:34 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:29:10.
Uchwała Nr XLVI/251/2014 w sprawie Wieloletniej
prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2027
 251.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:18:05 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:28:15.
Uchwała Nr XLVI/252/2014 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w
formie zasiłku celowego na zakup posiłku i
żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020.
 252.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:18:41.
Uchwała Nr XLVI/253/2014 w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku alb o świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania;na
lata 2014 - 2020
 253.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:19:24 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:26:28.
Uchwała Nr XLVI/254/2014 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy komisji Gospodarki Budżetu i
Finansów na 2014 rok
 254.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:19:57 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:24:20.
Uchwała Nr XLVI/255/2014 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Oświaty ,Zdrowia i Spraw
Społecznych na 2014rok
 255.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:20:29.
Uchwała Nr XLVI/256/2014 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rolnej,Handlu i Usług na rok
2014
 256.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:21:08.
Uchwała Nr XLVI/257/2014 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
 257.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:21:45.
Uchwała Nr XLVI/258/2014 w sprawie przystąpienia
Gminy Solec nad Wisłą do realizacji projektu
systemowego finansowanego z programu operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX.............
 258.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:22:11 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:27:46.
Uchwała Nr XLVI/259/2014 w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia w oddziałach
przedszkolnych przy Publicznych Szkołach
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 259.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:22:36 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:18:24.
Uchwała Nr XLVII/260/2014 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014
 uchwala 260.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:43:56 | Data modyfikacji: 2014-02-18 14:46:04.
Uchwała Nr XLVII/261/2014 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala 261.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:44:51 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:28:36.
Uchwała Nr XLVII/262/2014 w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwala 262.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:45:23 | Data modyfikacji: 2014-02-18 14:47:58.
Uchwała Nr XLVIII/263/2014 w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z boiska gminnego w Solcu
nad Wisłą ,gm. Solec nad Wisłą
 263.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:26:32.
Uchwała Nr XLVIII/264/2014 w sprawie zmiany
uchwały Nr XLVII/262/2014 z 11 lutego 2014r w
sprawie terminu ,czestotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospadarowanie odpadami
komunalnymi
 264.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:27:24.
Uchwała Nr XLVIII/265/ w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
 265.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:36:58.
Uchwała Nr XLVIII/266/ w sprawie Funduszu
Sołeckiego na rok 2015
 266.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:37:56.
Uchwała Nr XLVIII/267/ w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2014 Rady Gminy Solec na
Wisłą Nr XLVI/250/2014 z dnia 21 stycznia .2014r
 267.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:39:59.
Uchwała Nr XLVIII/268/ w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 742 980zł
 268.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:43:02.
Uchwała Nr XLVIII/269/ zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata
2014-2027
 269.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:43:59.
Uchwała Nr XLVIII/270/ w sprawie zmian w
budżecie
 270.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:44:39.
Uchwała Nr XLIX/271/ w sprawie poparcia projektu
uchwały sejmowej dotyczącej ustanowienia Roku
2017 Rokiem Rzeki Wisły
 uchwala271.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-22 11:37:32.
Uchwała Nr XLIX/272/ w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych,których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków
 uchwala272.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-22 11:38:04.
Uchwała Nr XLIX/273/ w sprawie opłaty za
korzystanie przez operatora i przewoźnik z
przystanków komunikacyjnych
 uchwala273.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-22 11:38:32.
Uchwała Nr XLIX/274/ w sprawie zmian w budżecie
 274.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-24 14:09:13.
Uchwała NrL/275/ w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
 275.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:54:12.
Uchwała NrL/276/ w sprawie przyięcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad
Wisłą za rok 2013.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:55:40.
Uchwała NrL/277/ w sprawie Utworzenia Oddziału
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Solcu nad
Wisłą
 277.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:55:55 | Data modyfikacji: 2014-06-12 11:44:00.
Uchwała NrL/278/ w sprawie Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego
 278.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:56:32.
Uchwała NrL/279/ w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 389 325 zł
 279.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:57:01 | Data modyfikacji: 2014-06-12 11:43:09.
Uchwała NrL/280/ w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
 280.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:57:44.
Uchwała NrL/281/ w sprawie zmian w budżecie
 281.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:58:17.
Uchwała NrL/282/ w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej Zemborzynie Pierwszym
nu ew. 772
 282.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:58:49.
Uchwała NrL/283/ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zwrotu darowanej nieruchomości.
 283a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:59:31 | Data modyfikacji: 2014-10-29 15:11:37.
Uchwała NrLI/284/ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2013
 284a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:12:58 | Data modyfikacji: 2014-10-29 15:13:33.
Uchwała NrLI/285/ w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2013
 285a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:14:51.
Uchwała NrLI/286/ w sprawie przystąpienia Gminy
Solec nad Wisłą do realizacji projektu
systemowego,, Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe-,,Moja przyszłość".
 286a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:15:59.
Uchwała NrLI/287/ w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata
2014-2027
 287a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:17:21.
Uchwała NrLI/288/ w sprawie zmian w budżecie
 288a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:18:06.
Uchwała NrLI/289/ w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Boiska
 289a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:18:52.
Uchwała NrLII/290/ w sprawie przyznania medalu
"Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą"
 uchwala 290.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:19:19.
Uchwała nr LIII/291/2014 z dnia 07.08.2014
Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na
lata 2014-2027
 uchwala 291.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:20:01.
Uchwała nr LIII/292/2014 z dnia 07.08.2014 w
sprawie zmian w budżecie.
 uchwala 292.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:20:41.
Uchwała Nr LIV/293/2014 w sprawie użyczenia na
okres 10 lat nieruchomości położonej w Solcu
nad Wisłą - budynek byłego przedszkola
 uchwala 293.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:21:09.
Uchwała Nr LIV/294/2014 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w
ramach PROW na lata 2007 – 2014 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 uchwala 294.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:21:49.
Uchwała Nr LIV/295/2014 zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Solec nad Wisłą na lata 2014 – 2027.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:22:50.
Uchwała Nr LIV/296/2014 w sprawie zmian w
budżecie.
 uchwala 296.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:23:15.
Uchwała Nr LV/297/2014 w sprawie trybu pracy nad
projektem Uchwały Budżetowej
 uchwala nr 297.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:12:54.
Uchwała Nr LV/298/2014 zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy
Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:14:20.
Uchwała Nr LV/299/2014 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala nr 299.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:14:44.
Uchwała Nr LV/300/2014 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w Solcu nad Wisłą Nr
ewid 290
 uchwala nr 300.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:16:02.
Uchwała Nr LV/301/2014 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla
ustalenia podatku rolnego.
 uchwala nnr 301.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:18:44.
Uchwała Nr LV/302/2014 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2015 dla
celów podatku leśnego
 uchwala nr. 302.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:20:41.
Uchwała Nr LVI/303/2014 w sprawie zmian w
budżecie
 Uchwala 303.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-11-14 12:52:14.
Data wprowadzenia: 2014-11-14 12:52:14
Opublikowane przez: Marcin Teske