Uchwała nr LXXVII/432/2023 w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie
oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu
ich pobierania

Uchwała Nr LXXVII.432.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:01:03.
Uchwała nr LXXVII/433/2023 w sprawie powołania
Rady Seniorów w Solcu nad Wisłą i nadania jej
Statutu

Uchwała nr LXXVII.433.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:01:34.
Uchwała nr LXXVII/434/2023 w sprawie przyjęcia
programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu"
dla Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na lata
2024-2028

Uchwała nr LXXVII.434.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:02:01 | Data modyfikacji: 2023-12-04 18:35:39.
Uchwała nr LXXVII/435/2023 w sprawie Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2024– 2026

Uchwała nr LXXVII.435.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:02:26.
Uchwała nr LXXVII/436/2023 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku lub
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2024 – 2028

Uchwała nr LXXVII.436.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:03:00.
Uchwała nr LXXVII/437/2023 w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2024

Uchwała nr LXXVII.437.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:03:34.
Uchwała nr LXXVII/438/2023 w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Solec
nad Wisłą oraz z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr LXXVII.438.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:04:02.
Uchwała nr LXXVII/439/2023 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2024

Uchwała nr LXXVII.439.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:04:34.
Uchwała nr LXXVII/440/2023 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna dla celów
wymiaru podatku leśnego na rok 2024

Uchwała nr LXXVII.440.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:05:07.
Uchwała nr LXXVII/441/2023 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Solec
nad Wisłą

Uchwała nr LXXVII.441.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:05:49.
Uchwała nr LXXVII/442/2023 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Miasta
i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała nr LXXVII.442.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:06:33.
Uchwała nr LXXVII/443/2023 w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości

Uchwały nr LXXVII.443.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:07:05.
Uchwała nr LXXVII/444/2023 w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości w 2023 r. na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwały nr LXXVII.444.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:07:50.
Uchwała nr LXXVII/445/2023 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu korzystania z boiska sportowego
położonego w Solcu nad Wisłą

Uchwała nr LXXVII.445.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:08:42.
Uchwała nr LXXVII/446/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr LXXVII.446.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:09:12.
Uchwała Nr LXXVII/447/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała Nr LXXVII.447.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:09:32.
Uchwała Nr LXXVII/448/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała nr LXXVII.448.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:09:59.
Data wprowadzenia: 2023-12-04 18:09:59
Opublikowane przez: Marcin Teske