Uchwała nr LXIX/392/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała LXIX.392.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-05 22:05:49.
Uchwała Nr LXIX/393/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała nr LXIX.393.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-05 22:07:44.
Uchwała Nr LXIX/394/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała nr LXIX.394.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-05 22:08:58.
Uchwała Nr LXIX/395/2023 w sprawie zmiany
uchwały Nr LXVI/383/2023 Rady Miejskiej w Solcu
nad Wisłą z dnia 28 luty 2023 roku w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą w 2023 roku

Uchwała nr LXIX.395.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-05 22:10:39.
Uchwała Nr LXIX/396/2023 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta
i Gminy Solec nad Wisłą na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków

Uchwała nr LXIX.396.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-05 22:13:04.
Data wprowadzenia: 2023-05-05 22:13:04
Opublikowane przez: Marcin Teske