Uchwała Nr XXXIV/198/2013 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,
Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2013 rok
 Uchwala198.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:17:12.
Uchwała Nr XXXIV/199/2013 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na
2013 rok
 Uchwala199.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:18:06.
Uchwała Nr XXXIV/200/2013 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i
Finasów na 2013 rok
 Uchwala200.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:20:56.
Uchwała Nr XXXIV/201/2013 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
 Uchwala201.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:21:44.
Uchwała Nr XXXIV/202/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały nr XLII/230/2010 Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą z dnia 29.09.2010r.
 Uchwala202.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:23:16.
Uchwała Nr XXXIV/203/2013 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową straż Pożarną
oraz Gminę
 Uchwala203.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:23:46.
Uchwała Nr XXXIV/204/2013 w sprawie podziału
Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody
głosowania , ustalenia ich numerów ,granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwala204.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:24:28.
Uchwała Nr XXXIV/205/2013 w sprawie zmian w
budzecie na rok 2013.
 Uchwala205.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:24:57.
Uchwała Nr XXXIV/206/2013 w sprawie zmiany
uchwały nr XXX/172/2012 z dnia 15 listopada 2012r
w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości
 Uchwała 206.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-07 09:41:28.
Uchwała Nr XXXIV/207/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały nr XXX/178/2012 Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą z dnia 15 listopada 2012r
 uchwala 207.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-07 09:41:59 | Data modyfikacji: 2013-02-25 12:44:38.
Uchwała Nr XXXIV/208/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr.VII.40.2011 z dnia 29 marca 20111
roku.
 uchwala 208.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-07 09:42:41 | Data modyfikacji: 2013-02-25 12:46:24.
Uchwała Nr XXXIV/208/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr.VII.40.2011 z dnia 29 marca 20111
roku.
 uchwala 209a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:15:22.
Uchwała Nr XXXVI209/2013 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonych w Solcu nad
Wisłą
 uchwala 209.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:19:00.
Uchwała Nr XXXVI210/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr VIII.46.2011 z dnia 19 kwietnia 2011
roku.
 uchwala 210.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:19:32.
Uchwała Nr XXXVI211/2013 w sprawie uchwalenia
Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 uchwala 211.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:20:13 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:31:43.
Uchwała Nr XXXVI/212/2013 w sprawie przejęcia
obowiązku odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości , na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospadarowanie tymi odpadami.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:13:54 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:30:55.
Uchwała Nr XXXVII/213/2013 w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 uchwala 213.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:16:24.
Uchwała Nr XXXVII/214/2013 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkieg Fuduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250,871 zł
 uchwala 214.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:18:07.
Uchwała Nr XXXVII/215/2013 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na lata
2013-2027
 uchwala 215.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:20:48.
Uchwała Nr XXXVII/216/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala 216.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-05 11:21:53.
Uchwała Nr XXXVII/217/2013 w sprawie określenia
wysokości stawki za odbiór odpdów z posesji, na
których nie zamieszkuja mieszkańcy a powstają
odpady komunalne
 uchwala217.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:34:59 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:35:31.
Uchwała Nr XXXVIII/218/2013 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala218.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:36:12.
Uchwała Nr XXXVIII/219/2013 w sprawie zmiany w
uchwale budżetowej na 2013r
 uchwala219.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:37:56.
Uchwała Nr XXXVIII/220/2013 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospadorowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej
opłaty
 uchwala220.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:38:41.
Uchwała Nr XXXVIII/221/2013 w sprawie sprzedaży
nieruchomośći położonych w Solcu nad Wisłą
stanowiących własność Gminy Solec nad Wisłą
na rzecz użytkownika wieczystego
 uchwala221.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:39:16 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:36:06.
Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 w sprawie uchylenia
Uchwały NrXXXVI/2012/2013 z dnia 5 marca 2013r
 uchwala222.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:40:30.
Uchwała Nr XXXIX/223/2013 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
 uchwala223.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:20:17.
Uchwała Nr XXXIX/224/2013 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2012
 uchwala224.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:20:40.
Uchwała Nr XXXIX/225/2013 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego
 uchwala225.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:21:00.
Uchwała Nr XL/226/2013 w sprawie warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków
kominikacji elektronicznej
 uchwała 226.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:29:18.
Uchwała Nr XL/227/2013 w sprawie utworzenia
Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Pawłowicach
 uchwała 227.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:29:39 | Data modyfikacji: 2014-02-11 08:21:26.
Uchwała Nr XL/228/2013 w sprawie Przystąpienia
Gminy Solec nad Wisłą do ralizacji projektu
systemowego, finasowego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki .....
 uchwała 228.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:30:08 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:37:16.
Uchwała Nr XL/229/2013 w sprawie zmian w
budżecie na 2013 r.
 uchwała 229.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:30:52 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:56:49.
Uchwała Nr XL/230/2013 w sprawie przyznania
medalu ,, Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą"
 uchwała 230.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:32:38.
Uchwała Nr XLI/231/2013 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 668990zł
 uchwała 231.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-22 14:06:01.
Uchwała Nr XLI/232/2013 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2027
 uchwała 232.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-22 14:07:32 | Data modyfikacji: 2014-02-11 10:46:29.
Uchwała Nr XL/233/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwała 233.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-22 14:08:33.
Uchwała Nr XLII/234/2013 w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży części nieruchomości nr ew.
1028/1 położonej w Przedmieściu Dalszym
 234a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:14:47.
Uchwała Nr XLII/235/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 235b.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:26:03.
Uchwała Nr XLII/236/2013 w sprawie zmiany
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2027
 236c.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:36:04 | Data modyfikacji: 2014-02-11 10:43:42.
Uchwała Nr XLIII/237/2013 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Słuszczynie nr ew.
423/2
 uchwala 237.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:37:28 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:38:07.
Uchwała Nr XLIII/238/2013 w sprawie przyjęcia
,,Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014"
 uchwala 238.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:49:42 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:38:38.
Uchwała Nr XLIII/239/2013 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla
ustalenia podatku rolnego.
 uchwala 239.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:52:24 | Data modyfikacji: 2014-02-11 10:39:53.
Uchwała Nr XLIII/240/2013 w sprawie obniżenia
ceny sprzedaży drewna na rok 2014 dla celów
podatku leśnego
 uchwala 240.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:55:31.
Uchwała Nr XLIII/241/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala 241.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 08:57:40.
Uchwała Nr XLIII/242/2013 w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży części nieruchomości nr ew. 2977
w Solcu nad Wisłą
 uchwala 242.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 09:04:21 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:39:12.
Uchwała Nr XLIII/243/2013 w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i
Spraw Społecznych oraz zatwierdzenia
przewodniczącego komisji.
 uchwala 243.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-28 09:07:34 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:38:55.
Uchwała Nr XLIIV/244/2013 w sprawie określenia
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej i zasad
i trybu jej udzielenia dla samorządowego zakładu
budżetowego w 2014-Zakład Usług komunalnych w
Solcu nad Wisłą
 uchwala244.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:10:25.
Uchwała Nr XLIIV/245/2013 w sprawie wystąpienia
do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy
Kodeks Wyborczy w zakresie wprowadzenia jedno
mandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w
460 okręgach jednomandatowych
 uchwala245.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:11:08 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:34:32.
Uchwała Nr XLIIV/246/2013 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na 2014r.
 uchwala246.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:11:49.
Uchwała Nr XLIIV/247/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala,247.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:14:05.
Uchwała Nr XLIIV/248/2013 w sprawie godzin
otwarcia sklepów spożywczo-przemysłowych na
stacjach paliw płynnych i gazowych na terenie
gminy Solec nad Wisłą
 uchwala248.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:15:20.
Uchwała Nr XLV/249/2013 w sprawie zmian w
budżecie
 249.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-01-08 10:40:50.
Data wprowadzenia: 2014-01-08 10:40:50
Opublikowane przez: Marcin Teske