Uchwała Nr XIX/100/2012
 uchwala 100.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:39:30 | Data modyfikacji: 2012-03-08 11:09:19.
Uchwała Nr. XIX/101/2012 w sprawie przystąpienia
do opracowania Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbestu
 uchwala101.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:40:26.
Uchwała Nr. XIX/102/2012 w sprawie likwidacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu
Dalszym oraz Oddziału Przedszkolnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu
 uchwala102.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:43:41.
Uchwała Nr. XIX/103/2012 w sprawie: wyrażenia
zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości
wraz z wyposażeniem Stowarzyszeniu
„Przyjaciół Szkoły w Przedmieściu
Dalszym”.
 uchwala103.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:45:17.
Uchwała Nr. XIX/104/2012 w sprawie zmiany w
budżecie na 2012r
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:45:48.
Uchwała Nr. XIX/105/2012 w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Solec nad Wisłą,.
 uchwala.105.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:46:21 | Data modyfikacji: 2012-04-11 08:09:10.
chwała Nr XX/106/2012 w sprawie zmiany uchwały
XVI/80/2011 Rady Gmin solec nad Wisłą z 29
listopada 2011r w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości
 uchwala 106.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:50:45.
Uchwała Nr XX/107/2012 w sprawie zmiany w
budżecie na 2012r
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:53:33.
chwała Nr XX/108/2012 w sprawie wystąpienia do
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Warszawie o przeprowadzenie regulacji koryta rzeki
Krępianki
 uchwala 108.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:57:33.
Uchwała Nr XX/109/2012 w sprawie przyjęcia
Regulaminu Konkursu na Estetyczną Posesię i
Najładnieszy Balkon
 uchwala 109.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 11:01:34.
Uchwała Nr XX/110/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości
 uchwala 110.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-08 11:04:08.
Uchwała Nr XXI/111/2012 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012r
 uchwala 111.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:02:46.
Uchwała Nr XXI/112/2012 w sprawie powołania
Skarbnika Gminy
 uchwała 112.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:04:15.
Uchwała Nr XXI/113/2012 w sprawie Funduszu
Sołeckiego na rok budżetowy
 uchwala113.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:05:09.
Uchwała Nr XXI/114/2012 w sprawie zmian w
budżecie na 2012r
 uchwala114.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:06:39.
Uchwała Nr XXI/115/2012 Uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2012-2017
 zmiany WPF 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:10:46 | Data modyfikacji: 2012-10-01 09:57:48.
Uchwała Nr XXI/116/2012 w sprawie obniżenia
stawki wywoławczej nieruchomośći położonych w
Solcu nad Wisłą
 uchwala116.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:11:30.
Uchwała Nr XXI/117/2012 w sprawie opłaty
targowej
 uchwala117.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:12:31.
Uchwała Nr XXI/118/2012 w sprawie przedmiotowego
zwolnienia podatkowego
 uchwala118.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:13:12.
Uchwała Nr XXII/119/2012 w sprawie zatwierdzenia
Programu Zrównoważoneg Rozwju Turystyki w Gminie
Solec nad Wisłą
 uchwala XII 119.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-05-14 12:49:24 | Data modyfikacji: 2012-05-14 12:53:48.
Uchwała Nr XXII/120/2012 w sprawie zmian w
Budżeci na rok 2012
 uchwala XII 120.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-05-14 12:52:01 | Data modyfikacji: 2012-06-12 14:28:56.
Uchwała Nr XXIII/121/2012 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
 uchwala121.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-06-12 14:30:21.
Uchwała Nr XXIII/122/2012 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2011
 uchwala122.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-06-12 14:31:17.
Uchwała Nr XXIV/127/2012 w sprawie uchylenia
Uchwały NrXXIII/122/2012 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2011.
 Uchwala Nr 127.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:23:42.
Uchwała Nr XXIV/128/2012 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2011 na wniosek Komisji
Rewizyjnej
 Uchwala Nr 128.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:25:59.
Uchwała Nr XXIV/129/2012 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 269938zł
 Uchwala Nr 129.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:27:30.
Uchwała Nr XXIV/130/2012 zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na
lata 2012-2017
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:37:00.
Uchwała Nr XXIV/131/2012 w sprawie zmiany w
budżecie na rok 2012
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:42:39.
Uchwała Nr XXIV/132/2012 w sprawie ustalnia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania
dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i
niepubliczne oddziały przedszkolne w
niepublicznych szkołach podstawowych na terenie
Gminy Solec nad Wisłą
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:53:41.
Uchwała Nr XXIV/133/2012 w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej nieruchomości położonych w
Solcu nad Wisłą
 Uchwala Nr 133.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:55:40.
Uchwała Nr XXIV/134/2012 w sprawie wezwania do
usunięcia naruszenia prawa złożonego przez
Panią Monikę Gozdur
 Uchwala Nr 134.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-07-03 15:02:27.
Uchwała Nr XXV/135/2012 w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 269 938
zł.
 uchwala 135.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:46:31.
Uchwała Nr XV/206/2012 w sprawie orzeczenie o
nieważności uchwały NR.XXIX\129\2012 Rady Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 29.06.2012 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewóckiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w kwocie 269,938 zł
 uchwala 15.206.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:38:27 | Data modyfikacji: 2012-08-29 11:01:07.
Uchwała Nr XV/207/2012 w sprawie orzeczenia o
niewarzności uchwały Rady Gminy Solec nad
Wisłą Nr.XXIV/130/2012. z dnia 29.06.2012r w
sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finasowej
Gminy Solec na lata 2012-2022
 uchwala 15.207.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:41:34 | Data modyfikacji: 2012-08-29 10:54:35.
Uchwała Nr XV/208/2012 dotycząca wszczęcia
postępowania nadzorczego w sprawie uznania za
nieważną w części uchwały Rady Gminy w solcu
nr.XXIV/131/2012 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie
zmiany w budzecie na 2012r
 uchwala 15.208.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:41:56 | Data modyfikacji: 2012-08-29 10:53:00.
Uchwała Nr XV/2010/2012 w sprawie orzeczenia
nieważności uchwały Rady Gminy w Solcu
Nr.XXIV/132/2012/ z dnia 29 czerwca 2012r w
sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji
orza trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły
podstawowe i niepubliczne odziały przedczkolne w
niepublicznych szkołach podstawowych na terenie
Gminy Solec
 uchwala 15.210.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:42:32 | Data modyfikacji: 2012-08-29 10:51:47.
Uchwała Nr XXV/135/2012 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 269 938
zł.
 uchwala 135a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:05:44.
Uchwała Nr XXV/136/2012 w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2012-2017
 uchwala 136.o.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:06:10.
Uchwała Nr XXV/137/2012 w sprawie w sprawie zmian
w budżecie na rok 2012
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:09:32.
Uchwała Nr XXV/138/2012 w sprawie przystąpienia
realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu
systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
pn,,Aktywizacja zawodowa moją szasą''na lata
2012-2014
 uchwala 138d.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:10:31.
Uchwała Nr XXV/138/2012 w sprawie przystąpienia
realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu
systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
pn,,Aktywizacja zawodowa moją szasą''na lata
2012-2014
 uchwala 139e.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:11:21.
Uchwała Nr XXVI/140/2012 w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej nieruchomości położonej w
Słuszczynie - działki nr 406/5
 uchwala -140.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:21:01.
Uchwała Nr XXVI/141/2012 w sprawie przylecia
Programu Ochrony Środowiska Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2012-2014
 uchwala- 141.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:22:06.
Uchwała Nr XXVI/141/2012 Programu Ochrony
Środowiska Gminy Solec nad Wisłą na lata
2012-2014 załocznik
 program ochrony srodowiska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:23:46.
Uchwała Nr XXVI/142/2012 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2012
 uchwala- 142.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:25:02.
Uchwała Nr XXVI/143/2012 w sprawie zaciągnięcia
kredytu konsolidacyjnego
 uchwala- 143.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:25:49.
Uchwała Nr XXVI/144/2012 w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finaowej
Gminy na Lata 2012-2022
 Uchwala.144.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:29:02 | Data modyfikacji: 2012-10-16 10:25:07.
Uchwała Nr XXVI/145/2012 w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozlczenia dotacji oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania
dotacji przez niepublicznych szkołach
podstawowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwala .145.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:31:07 | Data modyfikacji: 2012-10-16 10:21:45.
Uchwała Nr XXVII/146/2012 w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finasowej Gminy na lata 2012-2027
 Uchwala 146.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 12:55:10.
Uchwała Nr XXVII/147/2012 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2012
 Uchwala 147 2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 12:56:22.
Uchwała Nr XXVII/148/2012 w sprawie przekazania
nieodpłatnie w użyczenie nieruchomości na
rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Powiśla
,,KOŁOWRÓT" z siedzibą w Pawłowicach
 Uchwala 148.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 12:57:14.
Uchwała Nr XXVIII/149/2012 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwala 149.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:02:50.
Uchwała Nr XXVIII/150/2012 w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Solec nad Wisłą
 uchwala 150.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:04:08.
Uchwała Nr XXVIII/151/2012 w sprawie określenia
wymagań ,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk
zwłok zwierzęcych i ich części , spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.
 uchwala 151.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:05:59.
Uchwała Nr XXVIII/152/2012 w sprawie nadania
Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Solcu nad
Wisłą
 uchwala 152.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:06:56.
Uchwała Nr XXVIII/153/2012 w sprawie nadania
Statutu Gminnej Biblotece Publicznej w Solcu nad
Wisłą
 uchwala 153.2012.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-03 13:07:31.
Uchwała Nr XXVIII/154/2012 w sprawie zmiany w
budżecie na 2012r
 uchwala 154.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-12 14:23:54.
Uchwała Nr XXVIII/155/2012 w obniżenia ceny
wywoławczej nieruchomości położonych w Solcu
nad Wisłą
 uchwala 155.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-12 14:27:07.
Uchwała Nr XXIX/156/2012 w sprawie przyjęcia ,,
Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013"
 uchwala-156.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:08:26.
Uchwała Nr XXIX/157/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomości
położonej w sadkowicach oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 580.
 uchwala-157.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:11:38.
Uchwała Nr XXIX/158/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
położonej w Solcu nad Wisłą oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 3099/1
 uchwala-158.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:15:15 | Data modyfikacji: 2012-11-08 13:21:01.
Uchwała Nr XXIX/159/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomości
położonej w Glinie oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 193
 uchwala-159.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:18:55 | Data modyfikacji: 2012-11-08 13:21:33.
Uchwała Nr XXIX/160/2012 w sprawie wyrazenia
zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomosci
położonej w Dziurkowie oznaczonej w ewidencji
gruntów nr.938
 uchwala-160.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:26:37.
Uchwała Nr XXIX/161/2012 w spraie Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Solec nad Wisłą.
 uchwala-161.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:11:54.
Uchwała Nr XXIX/162/2012 w sprawie w zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala162.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:21:53.
Uchwała Nr XXIX/163/2012 w sprawie uchwalenia
wieloletnireg programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Solec nad Wisłą na
lata 2012-2016
 uchwala163.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:17:36.
Uchwała Nr XXIX/164/2012 w sprawie podziału
Gminy Solec nad Wisłą na okregi wyborcze oraz
ustalenie ich granic numerów i lczby radnych
wybieranych w kazdym okręgu.
 uchwala164.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:37:01.
Uchwała Nr XXIX/165/2012 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego
Funduszu ochronySrodowiska i gospodarki Wodnej w
Warszawie w Kwocie 269 938 zł
 uchwala165.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:43:34 | Data modyfikacji: 2012-11-09 11:49:04.
Uchwała Nr XXIX/166/2012 Zmieniająca uchwałę w
sprawie wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na
Lata 2012-2027
 uchwala166.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:53:58.
Uchwała Nr XXIX/167/2012 w sprawie zmiany w
budzecie na rok 2012r
 uchwala167.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:56:03.
Uchwała Nr XXIX/168/2012 w sprawie zmian w
Statucie Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala168.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-09 11:58:02 | Data modyfikacji: 2012-11-09 11:59:25.
Uchwała Nr XXX/169/2012 w sprawie Przyjęcja
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Solec nad Wisłą

REGULAMIN do 169.pdf

 169.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:26:56.
Uchwała Nr XXX/170/2012 w sprawie obniżenja
średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla
ustalenia podatku rolnego
 170.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:39:20.
Uchwała Nr XXX/171/2012 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2013 dla
celów podatku leśnego
 171.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:16:03.
Uchwała Nr XXX/172/2012 w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości
 172.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:22:42 | Data modyfikacji: 2012-11-27 10:34:28.
Uchwała Nr XXX/173/2012 w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od srodków
transportowych
 173.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:37:17.
Uchwała Nr XXX/174/2012 w sprawie opłaty
targowej
 174.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:41:37.
Uchwała Nr XXX/175/2012 w sprawie zmiany w
satucie Gminy Solec nad Wisłą
 175.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:43:30.
Uchwała Nr XXX/176/2012 w sprawie przyjęcia
aneksu do Regulaminu Konkursu na Estetyczną
Posesję i Najładnjeszy Balkon
 176.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 10:53:06.
Uchwała Nr XXX/177/2012 w sprawie zmiany w
buzecie na rok 2012r
 177.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 11:00:08.
Uchwała Nr XXX/178/2012 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na
raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadajacych gminie
Solec nad Wisłą,oraz wskazania organu do tego
uprawnionego.
 178.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 11:10:42.
Uchwała Nr XXX/179/2012 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej Zeborzynie PIerwszym
nuew .773
 179.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 11:30:49.
Uchwała Nr XXX/180/2012 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Zęborzynie Pierwszym
nu.ew 561
 180.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-11-27 11:45:08.
Uchwała Nr Ra,475.2012 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dn. 12.12.2012
 Uchwała Nr Ra.475.2012 z dnia 12 grudnia 2012r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-18 14:35:26.
Uchwała Nr Ra,476.2012 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dn. 12.12.2012
 Uchwała Nr Ra.476.2012 z dnia 12 grudnia 2012r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-18 14:39:01.
Uchwała Nr XXXI/181/2012 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2012
 uchwala181.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:49:55.
Uchwała Nr XXXI/182/2012 w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg w spłacie należności o charakterze
cywilnoprawnym oraz określenia warunków
dopuszczalności pomocy publiczne
 uchwala182.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:50:25.
Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie terminu ,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 uchwala183.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:50:45.
chwała Nr XXXII/184/2012 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i
miejsca składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości położonych w granicach obszaru
Gminy Solec nad Wisłą.
 uchwala184.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:51:13.
Uchwała Nr XXXII/185/2012 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
 uchwala185.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:51:43.
Uchwała Nr XXXII/186/2012 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 uchwala186.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:52:45.
Uchwała Nr XXXII/187/2012 w sprawie wprowadzenia
zmian w statucie Zakładu Usług Komunalnych w
Solcu nad Wisłą , zatwierdzonego dnia 28 grudnia
2010 roku, Uchwala Nr 1Y718/2010.
 uchwala187.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:53:26.
Uchwała Nr XXXII/188/2012 w sprawie zmiany
uchwały nr XXX/172/2012 Rady Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 uchwala188.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:53:52.
Uchwały Uchwała Nr XXXII/192/2012 w sprawie
zasad najmu lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Solec nad Wisłą na czas
nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata oraz h> przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do J lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
uchwala192.pdf Uchwała Nr XXXII/191/2012 w
sprawie zmian w budżecie na rok 2012 .
uchwala191.pdf Uchwała Nr XXXII/190/2012 w
sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w
Kępie Piotrowińskiej uchwala190.pdf Uchwała
Nr XXXII/189/2012 w sprawie: podwyższenia
wysokości składki członkowskiej w 2012 roku dla
Gminy Solec nad Wisłą w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
 uchwala189.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:54:12.
Uchwała Nr XXXII/190/2012 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kępie
Piotrowińskiej
 uchwala190.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:54:38.
Uchwała Nr XXXII/191/2012 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2012 .
 uchwala191.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:55:17.
Uchwała Nr XXXII/192/2012 w sprawie zasad najmu
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
Solec nad Wisłą na czas nieoznaczony, na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz h> przypadku,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do J lat
strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ten sam lokal.
 uchwala192.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:55:49.
Uchwała Nr XXXIII193/2012 Budżetowa na rok 2013
 uchwala 193.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:22:31.
Uchwała Nr XXXIII194/2012 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala 194.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:22:58.
Uchwała Nr XXXIII195/2012 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na 2013r
 uchwala 195.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:23:36.
Uchwała Nr XXXIII196/2012 Zmieniająca uchwałe
w sprawie : określenia regulaminu wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 uchwala 196.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:24:00.
Uchwała Nr XXXIII197/2012 w sprawie zmian w
budzecie na rok 2012
 uchwala 197.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:24:24.
Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:24:24
Opublikowane przez: Marcin Teske