bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015rSesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad WisłąLXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z 27.07.2023 strona główna 
Uchwała Nr XLVI/250/2014 - Uchwała Budżetowa na
2014 r.
 250.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:16:34 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:29:10.
Uchwała Nr XLVI/251/2014 w sprawie Wieloletniej
prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2027
 251.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:18:05 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:28:15.
Uchwała Nr XLVI/252/2014 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w
formie zasiłku celowego na zakup posiłku i
żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020.
 252.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:18:41.
Uchwała Nr XLVI/253/2014 w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku alb o świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania;na
lata 2014 - 2020
 253.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:19:24 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:26:28.
Uchwała Nr XLVI/254/2014 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy komisji Gospodarki Budżetu i
Finansów na 2014 rok
 254.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:19:57 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:24:20.
Uchwała Nr XLVI/255/2014 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Oświaty ,Zdrowia i Spraw
Społecznych na 2014rok
 255.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:20:29.
Uchwała Nr XLVI/256/2014 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rolnej,Handlu i Usług na rok
2014
 256.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:21:08.
Uchwała Nr XLVI/257/2014 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
 257.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:21:45.
Uchwała Nr XLVI/258/2014 w sprawie przystąpienia
Gminy Solec nad Wisłą do realizacji projektu
systemowego finansowanego z programu operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX.............
 258.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:22:11 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:27:46.
Uchwała Nr XLVI/259/2014 w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia w oddziałach
przedszkolnych przy Publicznych Szkołach
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 259.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-03 10:22:36 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:18:24.
Uchwała Nr XLVII/260/2014 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014
 uchwala 260.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:43:56 | Data modyfikacji: 2014-02-18 14:46:04.
Uchwała Nr XLVII/261/2014 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala 261.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:44:51 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:28:36.
Uchwała Nr XLVII/262/2014 w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwala 262.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:45:23 | Data modyfikacji: 2014-02-18 14:47:58.
Uchwała Nr XLVIII/263/2014 w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z boiska gminnego w Solcu
nad Wisłą ,gm. Solec nad Wisłą
 263.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:26:32.
Uchwała Nr XLVIII/264/2014 w sprawie zmiany
uchwały Nr XLVII/262/2014 z 11 lutego 2014r w
sprawie terminu ,czestotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospadarowanie odpadami
komunalnymi
 264.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:27:24.
Uchwała Nr XLVIII/265/ w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
 265.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:36:58.
Uchwała Nr XLVIII/266/ w sprawie Funduszu
Sołeckiego na rok 2015
 266.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:37:56.
Uchwała Nr XLVIII/267/ w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2014 Rady Gminy Solec na
Wisłą Nr XLVI/250/2014 z dnia 21 stycznia .2014r
 267.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:39:59.
Uchwała Nr XLVIII/268/ w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 742 980zł
 268.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:43:02.
Uchwała Nr XLVIII/269/ zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata
2014-2027
 269.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:43:59.
Uchwała Nr XLVIII/270/ w sprawie zmian w
budżecie
 270.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:44:39.
Uchwała Nr XLIX/271/ w sprawie poparcia projektu
uchwały sejmowej dotyczącej ustanowienia Roku
2017 Rokiem Rzeki Wisły
 uchwala271.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-22 11:37:32.
Uchwała Nr XLIX/272/ w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych,których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków
 uchwala272.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-22 11:38:04.
Uchwała Nr XLIX/273/ w sprawie opłaty za
korzystanie przez operatora i przewoźnik z
przystanków komunikacyjnych
 uchwala273.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-22 11:38:32.
Uchwała Nr XLIX/274/ w sprawie zmian w budżecie
 274.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-24 14:09:13.
Uchwała NrL/275/ w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
 275.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:54:12.
Uchwała NrL/276/ w sprawie przyięcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad
Wisłą za rok 2013.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:55:40.
Uchwała NrL/277/ w sprawie Utworzenia Oddziału
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Solcu nad
Wisłą
 277.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:55:55 | Data modyfikacji: 2014-06-12 11:44:00.
Uchwała NrL/278/ w sprawie Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego
 278.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:56:32.
Uchwała NrL/279/ w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 389 325 zł
 279.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:57:01 | Data modyfikacji: 2014-06-12 11:43:09.
Uchwała NrL/280/ w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
 280.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:57:44.
Uchwała NrL/281/ w sprawie zmian w budżecie
 281.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:58:17.
Uchwała NrL/282/ w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej Zemborzynie Pierwszym
nu ew. 772
 282.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:58:49.
Uchwała NrL/283/ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zwrotu darowanej nieruchomości.
 283a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:59:31 | Data modyfikacji: 2014-10-29 15:11:37.
Uchwała NrLI/284/ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2013
 284a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:12:58 | Data modyfikacji: 2014-10-29 15:13:33.
Uchwała NrLI/285/ w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2013
 285a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:14:51.
Uchwała NrLI/286/ w sprawie przystąpienia Gminy
Solec nad Wisłą do realizacji projektu
systemowego,, Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe-,,Moja przyszłość".
 286a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:15:59.
Uchwała NrLI/287/ w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata
2014-2027
 287a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:17:21.
Uchwała NrLI/288/ w sprawie zmian w budżecie
 288a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:18:06.
Uchwała NrLI/289/ w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Boiska
 289a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:18:52.
Uchwała NrLII/290/ w sprawie przyznania medalu
"Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą"
 uchwala 290.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:19:19.
Uchwała nr LIII/291/2014 z dnia 07.08.2014
Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na
lata 2014-2027
 uchwala 291.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:20:01.
Uchwała nr LIII/292/2014 z dnia 07.08.2014 w
sprawie zmian w budżecie.
 uchwala 292.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:20:41.
Uchwała Nr LIV/293/2014 w sprawie użyczenia na
okres 10 lat nieruchomości położonej w Solcu
nad Wisłą - budynek byłego przedszkola
 uchwala 293.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:21:09.
Uchwała Nr LIV/294/2014 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w
ramach PROW na lata 2007 – 2014 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 uchwala 294.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:21:49.
Uchwała Nr LIV/295/2014 zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Solec nad Wisłą na lata 2014 – 2027.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:22:50.
Uchwała Nr LIV/296/2014 w sprawie zmian w
budżecie.
 uchwala 296.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-29 15:23:15.
Uchwała Nr LV/297/2014 w sprawie trybu pracy nad
projektem Uchwały Budżetowej
 uchwala nr 297.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:12:54.
Uchwała Nr LV/298/2014 zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy
Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:14:20.
Uchwała Nr LV/299/2014 w sprawie zmian w
budżecie
 uchwala nr 299.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:14:44.
Uchwała Nr LV/300/2014 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w Solcu nad Wisłą Nr
ewid 290
 uchwala nr 300.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:16:02.
Uchwała Nr LV/301/2014 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla
ustalenia podatku rolnego.
 uchwala nnr 301.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:18:44.
Uchwała Nr LV/302/2014 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2015 dla
celów podatku leśnego
 uchwala nr. 302.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:20:41.
Uchwała Nr LVI/303/2014 w sprawie zmian w
budżecie
 Uchwala 303.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-11-14 12:52:14.

Zobacz:
   2011r
   2012r
   2013r
   2014r
   Uchwały Rady VII Kadencja 2014r
   Sesja Rady V z 27.02.2015r
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady I z 21.11.2018r
   Sesja Rady II z 30.11.2018r
   Sesja Rady III z 18.12.2018r
   Sesja Rady IV z 28.12.2018r
   Sesja Rady V z 29.1.2019r
   Sesja Rady VI z 26.2.2019r
   Sesja Rady VII z 26.3.2019r
    Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
    Sesja Rady IX z 28.5.2019r
    Sesja Rady X 28.06.2019r.
   Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
   Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
   Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
   Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
   Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
   Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
   Sesja XVII z 26.11.2019 r.
   Sesja Rady VI z 24.02.2015r
   Sesja Rady VII z 31.03.2015r
    Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
    Sesja Rady IX z 26.05.2015r
   Sesja Rady X z 23.06.2015r
   Sesja Rady XI z 07.07.2015r
   Sesja Rady XII z 26.08.2015r
   Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
   Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
   Sesja Rady XV z 01.12.2015r
   Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
   Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
   Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
    Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
    Sesja Rady XX z 08.03.2016r
   Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
   Sesja Rady XXII 30.03.2016r
   Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
   Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
   Sesja Rady XXV 16.06.2016r
   Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
   Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
    Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
    Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
    Sesja Rady XXX 29.11.2016r
    Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
    Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
    Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
    Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
    Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
    Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
   Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
    Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
    Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
   Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
    Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
   Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r.
   XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r.
   XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r.
   XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r.
   XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r.
   XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 02.06.2021 r.
   XL Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   L Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVI Seja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r.
   LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 lipca 2023 r.
   LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2023 r.
   LXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2023 r.
   LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 24 października 2023 r.
   LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2023 r.
   LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2023 r.
   LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dniu 28 grudnia 2023 r.
   LXXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2024 r.
   Sesja LXXXI Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 lutego 2024 r.
   LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 marca 2024 r.
   LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2024 r.
   LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2024 r.
   I Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 7 maja 2024 r.
   II Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 17 maja 2024 r.
   III Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 29 maja 2024 r.
Data wprowadzenia: 2014-11-14 12:52:14
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl